Hyppää sisältöön

Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutusten selvitykset alkavat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2017 9.38
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teettää kevään aikana riippumattoman selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Hallitus sopi selvityksen teosta marraskuussa annetun, vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhteydessä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Säteilyturvakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekevät yhteistyössä terveyshaittoja koskevan ensi vaiheen selvityksen. Selvitystyöhön osallistuu myös asiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä. Selvitys koostuu infraäänten mittauskampanjasta ja kirjallisuuskatsauksesta.

Infraäänten mittauskampanjan tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyvät keskimääräiset infraäänitasot, ovatko ne korkeammat kuin muualla ja tarkastella niiden ajallista vaihtelua. VTT vastaa mittausten laadun varmistamisesta ja kertyvän mittausaineiston analysoinnista.

Mittauksia tehdään yhtäjaksoisesti usean viikon ajan useista pisteistä kahden tuulituotantoalueen välittömästä läheisyydestä ja sekä kauempana voimaloista. Valintakriteereinä tutkittaville tuotantoalueille ovat muun muassa kertomukset ääneen liittyvistä ongelmista sekä voimaloiden suuri teho. Vertailun vuoksi infraääniä mitataan myös luonnonhiljaisella alueella, kaupunkialueella ja kadun varrella.

Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään sekä tuulivoiman kuultavan melun että infraäänen haittoja. Katsauksen tavoitteena on muun muassa koota yhteen olemassa oleva tieto kuultavan melun ja infraäänen terveyshaittojen mahdollisista vaikutusmekanismeista sekä arvioida terveyshaittoihin liittyviä epävarmuuksia ja lisätutkimustarpeita. 

Ympäristöhaittojen osalta Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) tekee kirjallisuusselvityksen linnusto- ja lepakkovaikutuksista. Tavoitteena on käsitellä sekä suorista törmäyskuolemista johtuvia vaikutuksia että epäsuoria vaikutuksia, esimerkiksi elinympäristön muutoksiin liittyviä epäsuoria vaikutuksia.

Terveys- ja ympäristöhaittoja koskevat selvitykset on tarkoitus julkaista toukokuun aikana.

Selvityksen tekoa ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, johon kuuluvat elinkeinoministerin, oikeus- ja työministerin, perhe- ja peruspalveluministerin, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin ja ympäristöministerin (asumisesta ja rakentamisesta vastaava) erityisavustajat, Säteilyturvakeskuksen säteilytoiminnan valvonnan apulaisjohtaja sekä virkamiesedustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ympäristöministeriöstä.

Ohjausryhmä on arvioinut, että etenkin terveyshaittojen osalta laajemmat jatkoselvitykset ovat tarpeen. Näistä tarpeista päätetään tarkemmin, kun terveys- ja ympäristöhaittoja koskevat selvitykset ovat valmistuneet.  Tämän, muun muassa laboratorio-olosuhteissa toteutettavan kokeellisen tutkimuksen sisältävän toisen vaiheen suunnittelu ja sen vaatiman rahoituksen valmistelu on jo käynnissä ministeriöissä.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjatun mukaisesti Suomen uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen teollisen mittakaavan sähkön tuotannossa on yksi keskeisistä kysymyksistä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Ylimenokauden ratkaisuna totutetaan vuosina 2018–2020 teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille. Strategian mukaan TEM teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen tuotantotukea koskevan lain valmistelua.

Lisätiedot:

perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause, puh, 050 566 7949 (ohjausryhmän pj.)elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
 

*Täsmennetty klo 15.30 mittausmenetelmiä kappaleissa 3 ja 4. ja jatkoselvitystarpeita kappaleessa 9

 
Sivun alkuun