Hyppää sisältöön

Utredningarna av vindkraftens hälso- och miljökonsekvenser inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2017 9.38
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet (ANM) låter nu under våren utföra en oberoende utredning av vindkraftens hälso- och miljöolägenheter. Regeringen kom överens om utredningen i november i anslutning till publiceringen av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Institutet för hälsa och välfärd gör en utredning av hälsoriskerna i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT Oy och Strålsäkerhetscentralen. I utredningsarbetet deltar även läkare som specialiserat sig på ämnet. I det inledande skedet består utredningen av en mätningskampanj för att utreda infraljudnivåer och av en litteraturöversikt.

Syftet med mätningskampanjen för är att utreda vilka de genomsnittliga infraljudnivåerna i vindkraftsproduktionsområdenas omgivning är och huruvida nivåerna där är högre än annanstans. VTT svarar för säkerställandet av mätningarnas kvalitet och för analyserna av mätresultaten.

Mätningar utförs på flera ställen i den omedelbara närheten av två vindkraftsproduktionsområden och på olika avstånd från kraftverken. För att möjliggöra en jämförelse mäts infraljud också på naturligt tysta områden, stadsområden och vid gatorna.

I litteraturöversikten utreds olägenheter av både det hörbara buller och infraljud som åstadkoms av vindkraftverk. Syftet med översikten är bl.a. att samla befintlig kunskap om eventuella verkningsmekanismer i fråga om det hörbara bullrets och infraljudens hälsoolägenheter samt bedöma de osäkerhetsfaktorer som är förenade med hälsoolägenheterna och eventuella behov av ytterligare utredningar. 

När det gäller miljöolägenheter gör Naturhistoriska centralmuseet en litteraturutredning av konsekvenserna för fågelarter och fladdermöss. Målet är att behandla både konsekvenser i form av dödsfall till följd av direkta krockar med vindkraftverk och indirekta konsekvenser, t.ex. sådana indirekta inverkningar som har att göra med förändringarna i livsmiljön.

Avsikten är att utredningarna av hälso- och miljöolägenheter publiceras under maj månad.

Utredningen leds och övervakas av en styrgrupp som består av specialmedarbetarna till näringsministern, justitie- och arbetsministern, familje- och omsorgsministern, utrikeshandels- och utvecklingsministern och miljöministern (specialmedarbetaren med ansvar för boende och byggande), biträdande direktören för övervakning av strålningsverksamhet vid Strålsäkerhetscentralen samt av tjänstemannarepresentanter för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

Styrgruppen har bedömt att fortsatta utredningar behövs, särskilt i fråga om hälsoolägenheterna. Beslut om behoven fattas när utredningarna av hälso- och miljöolägenheter är slutförda.

Enligt riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin är utnyttjandet av potentialen för förnybar energi för elproduktion i industriell skala i Finland en av de centrala frågorna med tanke på de långsiktiga energi- och klimatmålen. Som en lösning under övergångsperioden genomförs teknikneutrala anbudsförfaranden 2018–2020. Dessa används som grund för betalningen av stöd för produktion av el till de investeringar i förnybar elproduktion som är mest kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Enligt strategin ska ANM låta utföra en oberoende och omfattande utredning av vindkraftens hälso- och miljöolägenheter innan lagen om produktionsstöd bereds.

Ytterligare upplysningar:
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 7949 (styrgruppens ordförande)
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078

 
Sivun alkuun