Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetsmarknadsprognos: Regeringens sysselsättningsmål nås 2019

Arbets- och näringsministeriet
21.11.2018 14.03
Pressmeddelande

Sysselsättningen har under 2018 ökat rentav mer än vad man hade kunnat vänta sig utifrån den faktiska ekonomiska tillväxten. Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos ökar sysselsättningen 2018 med cirka 66 000 personer, och 2019 bedöms sysselsättningen öka med cirka 30 000 personer.

Inom byggbranschen fortsätter sysselsättningen att öka starkt för fjärde året i rad, men nästa år kommer den att mattas av betydligt. Inom servicesektorn har sysselsättningsökningen varit mycket stark i år. Sysselsättningsökningen inom servicesektorn mattas av nästa år, men samtidigt står servicesektorn för en större andel av den totala sysselsättningsökningen nästa år.

Nästa år överstiger sysselsättningsgraden 72 procent

Sysselsättningsgraden stiger i år till 71,7 procent och stiger därmed rekordmycket, 2,1 procentenheter, jämfört med i fjol. Även nästa år kommer sysselsättningsgraden att stiga och nå 72,7 procent. Regeringens mål för sysselsättningsgraden kommer alltså att nås.

Utbudet av arbetskraft har ökat ytterligare under 2018. Även arbetskraftstalet fortsätter att öka till 66,4 procent i år och 66,7 procent nästa år. Den dolda arbetslösheten sjunker ytterligare, och människor som stått utanför arbetskraften kommer in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten har i år sjunkit betydligt. Medan sysselsättningsökningen i fjol till största delen berodde på en ökning av utbudet på arbetskraft, beror ungefär hälften av sysselsättningsökningen i år och nästa år på sjunkande arbetslöshet. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjunker i år till 7,4 procent och nästa år ner till 6,8 procent. Matchningsproblem och strukturell arbetslöshet kan dock begränsa minskningen av arbetslösheten nästa år.

Antalet arbetslösa arbetssökande sjunker fortfarande, men långsammare än tidigare

Antalet arbetslösa arbetssökande (arbetsförmedlingsstatistiken) sjönk rekordsnabbt under 2017. Både antalet arbetslösa arbetssökande och antalet långtidsarbetslösa fortsätter minska till slutet av 2020, om än långsammare än under 2017. Enligt prognosen kommer antalet arbetslösa arbetssökande att vara färre än 200 000 år 2020.

Tabellens rubrik: Utvecklingen av antalet arbetslösa arbetssökande enligt arbetsmarknadsprognosen

År 2018

Förändring jämfört med 2017

År 2019

År 2020

Arbetslösa arbetssökande

256 000

- 47 000

221 000

191 000

Långtidsarbetslösa

76 000

- 28 000

61 000

53 000

Arbetslösa yngre än 25 år

33 000

- 6 000

29 000

26 000


Antalet arbetslösa arbetssökande enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har minskat till nästan samma nivå som det antal personer i Finland som enligt Folkpensionsanstaltens statistik får arbetslöshetsförmåner för arbetslöshetstid. Intervjuerna med de arbetslösa bedöms alltså inte längre ha någon inverkan på minskningen av antalet arbetslösa arbetssökande.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt, hösten 2018 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0324
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 0066

 
Sivun alkuun