Hyppää sisältöön

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn toimenpiteet lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2020 15.41
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että ulkomaalaislakiin tehdään useita muutoksia, joilla torjutaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parannetaan hyväksikäytön uhrin asemaa. Esitys lakimuutoksista on lausuntokierroksella 9.10.-30.10.2020.

Esitettyjen ulkomaalaislain muutosten tavoitteena on ehkäistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, vahvistaa työvoiman hyväksikäytön uhriksi joutuneen oikeusasemaa ja luoda edellytyksiä työvoiman hyväksikäyttötapausten parempaan ilmituloon.

– Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä on käyty paljon julkista keskustelua ja kiitän myös mediaa siitä, että se on nostanut epäkohtia esiin. Hyväksikäytön ehkäisemiseksi tarvitaan tehokkaita toimia. Näillä lainmuutoksilla puutumme epäkohtiin ja edistämme työperäisen hyväksikäytön ilmituloa, työministeri Tuula Haatainen linjaa.

Työntekijän työnteko-oikeutta laajennetaan, työnantajalle kovempia seuraamuksia

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työntekijä voisi hyväksikäyttötilanteessa hakeutua toisen työnantajan palvelukseen samalle tai muulle ammattialalle. Lisäksi hänellä olisi oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista varten.

Esityksessä ehdotetaan myös vilpillisesti toimivalle työnantajalle ja toimeksiantajalle uusia seuraamuksia. Ehdotettu seuraamus on, että työnteon perusteella haettu oleskelulupa voitaisiin jättää myöntämättä, jos työnantajan tai toimeksiantajan voidaan perustellusti epäillä rekrytoivan työvoimaa ulkomailta maahantulosäännösten kiertämisen tarkoituksessa. Seuraamukset toimisivat myös ennaltaehkäisevästi, koska niillä olisi merkittävä vaikutus työnantajan ja toimeksiantajan edellytyksiin harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Lisäksi ehdotetaan, että Maahanmuuttovirasto voisi pidättäytyä myöntämästä työnteon perusteella myönnettäviä oleskelulupia enintään kuuden kuukauden määräajaksi. Ehdotus vastaa nykyistä menettelytapaa, joka on nykyisin käytössä työ- ja elinkeinotoimistossa työntekijän oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa kausityölupien osalta.

Hyväksikäyttö on ilmiönä oletettua laajempi ja aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnalle ja yksilöille. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ilmenee tyypillisesti esimerkiksi alipalkkauksena, ylipitkinä työpäivinä ilman korvausta, maksun ottamisena työpaikasta, vapaapäivien tai lomien epäämisenä, sairausloman pitämisen kieltämisenä tai työturvallisuuden laiminlyöntinä, velkaannuttamisena ja epäinhimillisinä asumisoloina. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön riskiryhmiä ovat erityisesti ulkomailta lähetetyt työntekijät kaikilla aloilla.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan työvoiman maahanmuuttoa koskevissa uudistuksissa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Ministeri Tuula Haatainen asetti 13.3.2020 monihallinnollisen työryhmän parantamaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyä. Esitykseen sisältyvät ehdotukset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä työryhmän kanssa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496

 
Sivun alkuun