Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Beredningen av en ny klimat- och energistrategi inleds

Arbets- och näringsministeriet
5.5.2020 12.00 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 13.19
Pressmeddelande

Beredningen av Finlands nya klimat- och energistrategi inleds under ledning av arbets- och näringsministeriet. Strategin bereds på ett samordnat sätt med den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen samordnas av miljöministeriet och den gäller åtgärder inom ansvarsfördelningssektorn. Innehållet i den nya klimat- och energistrategin färdigställs sommaren 2021 och strategin överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021.

Beredningsarbetet baserar sig på regeringsprogrammet, enligt vilket strategin och den klimatpolitiska planen ska uppdateras så att den utsläppsminskningsnivå för 2030 som krävs för klimatneutralitet uppnås. Lösningarna utvärderas utifrån hur verkningsfulla och kostnadseffektiva de är och med beaktande av regionala skillnader och sysselsättningseffekter.

Klimat- och energistrategin omfattar bland annat alla växthusgasutsläpp (utsläppshandelssektorn och ansvarsfördelningssektorn) och upptag i sänkor (markanvändningssektorn). Den omfattar också analyser enligt de fem pelarna i EU:s energiunion (minskade koldioxidutsläpp inkl. förnybar energi, energieffektivitet, energimarknaden, energitrygghet och FoUI-åtgärder), anpassning till klimatförändringar, energi- och växthusgasbalanser samt ingående konsekvensbedömningar av den valda politikåtgärden (SMB, jämlikhet, samhällsekonomi, statsfinanserna samt sociala och regionala konsekvenser).

Scenarierna i strategin beräknas fram till 2040 enligt rapporteringssättet i förvaltningsmodellen för EU:s energiunion. Fokus ligger på uppnåendet av EU:s klimat- och energimål till 2030 och på regeringsprogrammets mål om klimatneutralitet 2035. Vid beredningen av strategin beaktas de lagstiftningsförslag om skärpning av målen till 2030 som kommissionen kommer att lägga fram sommaren 2021.

I strategiarbetet beaktas också det sektorspecifika utredningsarbete som utförs vid olika ministerier. Det gäller till exempel de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle (ANM), arbetsgruppen för torvfrågor (ANM), arbetet för beräkning av byggnaders klimatavtryck (MM), färdplanen för fossilfria transporter (KM) och skattearbetsgrupperna (FM).

För beredningen av strategin tillsätts en informell bakgrundsgrupp med representanter för de centrala ministerier som behandlar klimatfrågor. Efter sommaren ordnas det ett kickoff-evenemang för intressegrupper.

HIISI-utredning producerar forskningsinformation som stöd för beredningen

Som stöd för strategiarbetet inleds en bakgrundsutredning inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet VN TEAS. Utredningen samordnas av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab i samarbete med Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Pellervon taloustutkimus. Styrgruppen för utredningen höll sitt första möte med forskarna den 29 april 2020.

Detta HIISI-utredningsprojekt kring klimat- och energipolitiska åtgärder och konsekvenserna av dem med sikte på ett klimatneutralt Finland 2035 tjänar de forsknings- och utredningsbehov som uppkommer i beredningen av både klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Under projektet produceras behövlig forskningsinformation och analyser som utnyttjas i rapporteringen enligt EU-förordningen om styrningen av energiunionen (s.k. lägesrapporter) och i uppdateringen av den nationella energi- och klimatplan som ska lämnas till EU.

Under projektet tas det fram både kvantitativa och kvalitativa analyser av de klimat- och energipolitiska åtgärdernas konsekvenser för olika utsläppssektorer och branscher samt för människorna, miljön och naturen. Syftet med de nya politiska och andra styrmedlen är att säkerställa en rättvis och hållbar omställning till ett klimatneutralt samhälle före 2035.

Projektet syftar till att engagera olika intressegrupper och medborgare i så stor utsträckning som möjligt. Målet är också att informera om projektets resultat och analyser på ett mångsidigt sätt och därigenom öka olika aktörers och medborgarnas förståelse och acceptans av de nya klimat- och energipolitiska åtgärderna.

Ytterligare information:
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 819
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 792
Bettina Lemström, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 116

 
Sivun alkuun