Hyppää sisältöön

Utredning om en lag om företagsansvar inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2019 12.06 | Publicerad på svenska 8.10.2019 kl. 9.21
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet införskaffar en juridisk utredning om en lag om företagsansvar. Den juridiska utredningen granskar den omsorgsplikt som ställs på företag i lagstiftningen och som gäller mänskliga rättigheter eller miljö. Utredningens tyngdpunkt ligger på hur en lag om företagsansvar baserad på omsorgsplikt skulle vara möjlig att genomföra nationellt.

Finländska företag är i regel ansvarsfulla. Det är glädjande många företag som arbetar för ett mer omfattande företagsansvar, säger arbetsminister Timo Harakka.

Utredningen har i uppgift att granska tillbörlig aktsamhet omfattande ur olika synvinklar. Den vikti-gaste målsättningen är att utreda hur en juridisk skyldighet för tillbörlig aktsamhet, som ställs på företag och som baserar sig på standarder för affärsverksamheten, skulle kunna vara.

- Företagsansvar bör främjas förutom nationellt även särskilt på EU-nivå. Europeiska unionen är vår effektivaste kanal för påverkan i fråga om globala utvecklingstrender. Därför har vi säkerställt att ansvar förblir ett centralt tema även under Finlands EU-ordförandeskap, säger arbetsministern.

En juridisk utredning som granskar den nationella lagstiftningen kartlägger bland annat hur omsorgsplikten skulle fungera i förhållande till gällande lagstiftning, och hur plikten skulle beakta företag av olika storlek och olika sektorer. Utredningen granskar vilka genomförandeåtgärder man skulle kunna ställa i lagstiftningen och vilka påföljderna för försummelse av skyldigheterna skulle kunna vara. I utredningen utvärderas även lagstiftningen i andra länder och kartläggs andra styrmedel än juridiska styrmedel.

Arbets- och näringsministeriet har i dag publicerat en anbudsbegäran som gäller den juridiska utredningen. Upphandlingsförfarandet är öppet, dvs. alla aktörer som är insatta i företagsansvar och företagslagstiftning kan lämna ett anbud. 

Utredningen skrivs på finska och en engelskspråkig översättning kommer att publiceras. Utredningen ska vara färdig senast den 31 maj 2020.

Utredningsarbetet bedrivs genom att intressentgrupper hörs

ANM tillsätter en styrgrupp för utredningsarbetet. I gruppen deltar centrala ministerier. Delegationen för samhälls- och företagsansvar är ett rådgivande organ för utredningen.

- Jag anser att det är mycket viktigt att utredningen och ett mer omfattande företagsansvar bereds i samarbete med olika intressentgrupper, med både näringslivet, löntagarorganisationer och frivilligorganisationer, säger arbetsminister Harakka.

Det ordnas också ett diskussionsmöte för intressentgrupperna under utredningens genomförande. Utredaren förutsätts delta i planeringen av mötet och presentera utredningen vid mötet.

När utredningen är färdig ordnar ANM en öppen skriftlig remissbehandling om utredningens innehåll för intressentgrupperna. Därefter beslutas separat om den fortsatta beredningen.

ANM informerar om närmare datum och följande steg så snart som möjligt efter att upphandlingsprocessen har avslutats.

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 751 5496
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028

Bakgrund: skrivningarna i regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet innehåller tre inskrivningar om företagsansvar i fråga om tillbörlig aktsamhet:

• s. 62: I samarbete med näringslivet ska Finland ta fram bindande reglering om företagsansvar som en del av det reformarbete som sker inom ramen för FN och OECD.

• s. 71: Möjligheten till lagstiftning på EU-nivå om företagsansvar som utgår från omsorgsplikt och som beaktar företag av olika storlek och internationella värdekedjor ska utredas.

• s. 108: Det ska göras en utredning med tanke på stiftandet av en lag om företagsansvar. Lagen ska grunda sig på en aktsamhetsplikt som åläggs företag och som gäller såväl den inhemska som den utländska verksamheten. Utredningen ska göras i samarbete med näringslivs-, företagar- och löntagarorganisationer med särskilt beaktande av de små och medelstora företagens ställning. Motsvarande mål främjas i EU.

 
Sivun alkuun