Valtioneuvoston päätös TEM/2020/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 2020-2023 - Kestävät ja elinvoimaiset alueet

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Hanna-Maria Urjankangas, p. +35 8295063739

Asia

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 6 §:n mukaan valtioneuvosto määrittää hallituskaudella toteutettavat aluekehittämisen painopisteet ja tavoitteet. Valtioneuvoston aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista. Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa. Viranomaisten tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueiden kehittämisen kannalta. Päätöstä on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden kanssa. Valmistelussa on kuultu maakuntien liittoja, aluehallintoviranomaisia ja muita aluekehittämisen kannalta tärkeitä yhteistyökumppaneita. Päätöksen sisältöä on käsitelty alueiden uudistumisen neuvottelukunnassa 14.2.2020.

Esitys

Valtioneuvosto päättää valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 2020 – 2023 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Päätöksellä ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Päätöstä toteutetaan valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen