Hallituksen esitys TEM/2020/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 120/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi väliaikainen muutos matkapalveluyhdistelmistä annettuun lakiin lisäämällä lakiin uusi 10 a §. Muutos liittyy covid-19-epidemian vuoksi peruutettujen matkapakettien maksujen palautukseen matkustajalle. Esityksen mukaan matkustajalle voitaisiin korvata valtion varoista matkanjärjestäjän konkurssissa saatavat, jotka matkanjärjestäjä olisi ollut velvollinen palauttamaan matkapaketin peruuntuessa sekä matkustajan maksun palautuksen sijaan vastaanottaman matkakupongin arvo. Säännös koskisi tilanteita, joissa matkapaketin peruutuksen syynä on covid-19-epidemia. Edellytyksenä olisi, ettei saatavia voitaisi korvata matkanjärjestäjän asettamista vakuuksista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto päättäisi korvausten maksamisesta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi matkapalveluyhdistelmistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (RV) Aikaisemmat vaiheet: RV 3.9.2020 puollettu
Vaikutukset
Vaikutukset valtiontalouteen Valtiovarainministeriön esittelemässä valtion vuoden 2020 V lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan uutta 2 miljoonan euron suuruista määrärahaa uudelle momentille 32.01.54 (Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta). Lisäksi vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin varauduttaisiin ottamaan 3 miljoonan euron suuruinen arviomääräraha. Vaikutukset kuluttajansuojaan ja matkanjärjestäjiin Esitys parantaisi matkustajien kuluttajansuojaa ja tasavertaista asemaa maksujen palautusten yhteydessä. Matkakuponkien suojaaminen matkanjärjestäjän konkurssitilanteissa voisi osaltaan lisätä niiden vastaanottamisen houkuttelevuutta maksunpalautusten vaihtoehtona. Vaikutukset viranomaistoimintaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tulisi korvaushakemusten käsittelemisestä ja korvausten maksamisesta uusi tehtävä, joka se pystyisi hoitamaan nykyisillä resursseillaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen