Valtioneuvoston asetus TEM/2020/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Asia

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (141/2020) esitetään kumottavaksi. Ehdotuksen tarkoituksena on palauttaa niin sanottuna korona-toimena väliaikaisesti korotettu valtion rahoitusosuus yritystoiminnan kehittämispalveluista normaalille julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1073/2012 säädetylle tasolle. Voimassa olevan väliaikaisen sääntelyn mukaan valtion rahoitusosuus yritystoiminnan kehittämispalvelun toteutuneista kustannuksista on 97,2727 prosenttia, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laatimiseksi (analyysipalvelu) ja 97,5 prosenttia, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yritykselle laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi (konsultointipalvelu). Ehdotetun asetuksen voimaan tulon jälkeen valtion rahoitusosuus analyysipalvelusta olisi 80 prosenttia ja konsultointipalvelusta 75 prosenttia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.9.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kumottavaksi ehdotetun asetuksen 141/2020 voimaantulon jälkeen yritystoiminnan kehittämispalvelua on palvelun kasvaneen kysynnän vuoksi lisäresursoitu 8 930 000 eurolla. Ehdotetulla asetuksella vähennettäisiin palveluihin sitoutuvan määrärahan määrää. Yritystoiminnan kehittämispalvelut rahoitetaan momentin 32.30.51 määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen