Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digitaalisia palveluja koskeva säädös)

U 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Viestintäneuvos Kreetta Simola, p. +358 295 342 609

Asia

Asetusehdotuksessa säädettäisiin erilaisista huolellisuusvelvollisuuksista erilaisille internetin välittäjäpalvelun tarjoajille riippuen niiden tarjoamista palveluista ja yritysten koosta. Asetusehdotuksessa säädettäisiin erilaisten välittäjäpalveluntarjoajien vastuuvapaudesta palveluissaan välitetystä laittomasta sisällöstä. Asetus sisältäisi säännöksiä kansallisten valvontaviranomaisten toimivaltuuksista sekä Euroopan komission toimivallasta erittäin suurten verkkoalustojen valvonnassa. Asetuksella perustettaisiin jäsenvaltioiden viranomaisten edustajista koostuva itsenäinen ja neuvoa antava digitaalisten palveluiden viranomaisten johtokunta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotettujen välittäjäpalvelun tarjoajien huolellisuusvelvollisuuksien tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja luotettava verkkoympäristö. Ehdotuksen tavoitteena on edistää digitaalisen sisämarkkinoiden toimintaa ja erityisesti ns. välittäjäpalveluiden tarjontaa yhtenäistämällä lainsäädäntöä EU:ssa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen