Hallituksen esitys TEM/2021/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

HE 119/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Asia

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun väliaikaista muuttamista. Yrittäjille maksettaisiin covid-19 -pandemian jatkuessa edelleen työmarkkinatukea edellyttämättä, että koko yritystoiminta on lähtökohtaisesti lopetettava. Vastaavan nykyisin voimassaolevan väliaikaisen muutoksen voimassaolo päättyy 30.9.2021. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan 1.10.2021 ja se olisi voimassa 30.11.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (RV)
Vaikutukset
Väliaikaiseen säännöksen perusteella maksettaisiin työmarkkinatukea arviolta noin 21 500 työnhakijalle. Arvio perustuu Kansaneläkelaitoksen tilastoon heinäkuussa 2021 yrittäjille maksetusta työmarkkinatuesta. Väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkaminen ajalle 1.10.-30.11.2021 lisäisi julkiselle taloudelle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta noin 29,9 miljoonaa euroa. Menonlisäys kohdistuisi valtiolle sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha). Kuntien osuus edellä mainitusta menosta olisi työmarkkinatuen rahoitusosuutena arviolta noin 9,9 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen