Hallituksen esitys TEM/2021/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

HE 169/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, p. +35 8295048252

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia (jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki), kaivoslakia ja ydinenergialakia ympäristövaikutusten arviointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU täytäntöönpanon osalta. Kemikaaliturvallisuuslakia täydennettäisiin myös vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/18/EU täytäntöönpanon osalta. Muutoksilla täydennettäisiin kansallista lainsäädäntöä komission antamien virallisten huomautusten johdosta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 kuluessa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys on pääosin lainsäädäntötekninen. Kemikaaliturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättävän valitusoikeus sellaisille rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tarkoituksena on luonnon-, ympäristön- tai terveydensuojelun edistäminen alueella, johon päätöstä koskeva toiminta vaikuttaa, sekä päätöstä koskevan toiminnan sijaintialueen kunnalle. Esitetty muutos voi lisätä jonkin verran viranomaisten tehtäviä valitusten käsittelyn osalta. Esityksellä ei ole vaikutusta lupakäsittelyn kestoon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen