Hallituksen esitys TEM/2021/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

HE 168/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Riikka Hietanen, Johtava asiantuntija p.+35 8295047078
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimivien sidosyksiköiden siirtymäaikasäännöksiä. Muutos mahdollistaisi sen, että hankintayksiköt voivat jatkaa olemassa olevia sidosyksikkö- ja yhteistyöjärjestelyjään nykyisin voimassa olevien säännösten mukaisesti siihen saakka, kunnes kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla muutoksella pyritään sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimivien sidosyksiköiden osalta varmistamaan, että ehdotetun lain 15 §:n 1 momentissa asetetut rajoitukset sidosyksiköiden ja hankintayksiköiden liiketoiminnan harjoittamisesta eivät muodostu kohtuuttomiksi hankintayksiköille ottaen huomioon niiden olemassa olevat sitovat sopimukset sekä vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan hyvinvointialueesta annetun lain mukaiset muutokset ja siirtymäsäännökset. Pidentämällä hankintalain mukaista siirtymäaikaa vielä yhdellä vuodella mahdollistetaan se, että hankintayksiköt voivat mukauttaa hallitusti olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimivien sidosyksikköjen järjestelyjä vastaamaan hyvinvointialueita koskevan rakenneuudistuksen vaatimuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen