Valtioneuvoston asetus TEM/2021/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tarja Krakau, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047308
Asia
Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2018) 9 §:ää siten, että pykälään lisätään uusi 5 momentti. Asetuksen muutoksella on tarkoitus keskittää vesihuoltolaissa (119/2001) säädettyjä ELY-keskusten tehtäviä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ELY-keskusten toimialueita siten, että Etelä-Savon ELY-keskus hoitaisi vesihuoltolaissa säädetyt, lähinnä eräät valvontatehtävät kaikkien ELY-keskusten alueilla. Esityksen tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten edellytyksiä valvoa ja edistää vesihuoltolain tavoitetta, joka on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Esityksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa edellytyksiä yhdenmukaisiin valvontatoimiin vesihuollon häiriötilanteisiin varautumiseksi, korjausinvestointien toteuttamiseksi sekä tiedonhallinnan ja tietoturvan parantamiseksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 5 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hoitaa tehtäviä useamman kuin yhden keskuksen toimialueella, jos toimialueen laajentamisella voidaan tehostaa keskusten toimintaa ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavarojen käyttöä tai parantaa palvelujen saatavuutta. Vastuualueiden sijoittumisesta ELY-keskuksiin ja keskusten toimialueen laajentamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen