Hallituksen esitys TEM/2021/233

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

HE 239/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +35 8295049084

Asia

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain (1290/2002) väliaikaista muuttamista. Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyneellä henkilöllä on lähtökohtaisesti oikeus työttömyysetuuteen, jos koko yritystoiminta lopetetaan. Tästä edellytyksestä on voitu covid-19 -pandemian aikana poiketa työttömyysturvalain väliaikaisesti voimassa olleen yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen perusteella. Edellisen väliaikaisesti voimassa olleen säännöksen voimassaolo päättyi 30.11.2021. Pandemiatilanteen vaikeuduttua työttömyysturvalakiin lisättäisiin uudelleen väliaikaisesti yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskeva aiempia väliaikaisesti voimassa olleita säännöksiä pääosin vastaava säännös. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 28.2.2022 asti. Muutoksen perusteella työmarkkinatukea voitaisiin maksaa tammi-helmikuun ajalta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (RV)

Vaikutukset

Väliaikaiseen säännöksen perusteella maksettaisiin työmarkkinatukea arviolta noin 18 200 työnhakijalle. Arvio perustuu Kansaneläkelaitoksen tilastoon lokakuussa 2021 yrittäjille maksetusta työmarkkinatuesta. Muutos lisäisi julkiselle taloudelle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta noin 24,4 miljoonaa euroa. Menonlisäys kohdistuisi valtiolle sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha). Kuntien osuus edellä mainitusta menosta olisi työmarkkinatuen rahoitusosuutena arviolta noin 9,8 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen