Määrärahan jako TEM/2022/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen suuntaa-antava perusjako työ- ja elinkeinoministeriölle ja välittäville toimielimille ohjelmakaudelle 2021–2027

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +35 8295064922
Asia
Päätös teknisen tuen suuntaa-antavasta perusjaosta koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman valmisteluun, hallintoon, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen, viestintään, valvontaan ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea. Teknistä tukea käytetään ohjelmakaudella 2021−2027 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (797/2021) 1, 2 ja 4 §:ien mukaisiin hallintoviranomaisen, kirjanpitotoiminnon ja välittävän toimielimen tehtäviin, mihin tekninen tuki on ensisijaisesti tarkoitettu. Hallintoviranomainen (TEM) voi käyttää sitä myös koheesiopolitiikan valmisteluun sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen budjetointiin, varojen jakoon ja seurantaan (mom. 32.30.64). Teknistä tukea voidaan käyttää myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat ohjelman toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja täydentävyyden varmistamisesta muiden EU:n rahoitusvälineiden tukitoimien kanssa. Maakuntien liitot voivat osarahoittaa maakunnan yhteistyöryhmien toimintaa. Ruokavirasto voi käyttää teknistä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1057 (ESR+-asetus) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tekninen tuki tulee käyttää pääsääntöisesti edellä mainittuja tehtäviä hoitavan henkilöstön palkka- ja matkakustannuksiin, ohjelman tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, tiedotukseen ja arviointiin. Teknistä tukea voi käyttää eri ohjelmakausien toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin riippumatta siitä, minkä ohjelmakauden teknisestä tuesta on kyse. Myöntämisvaltuuksia osoitetaan ohjelmakaudella 2021−2027 seuraaville viranomaisille: - Hallintoviranomainen ja kirjanpitotoiminto: työ- ja elinkeinoministeriö - Välittävät toimielimet: rakennerahasto-ELY-keskukset (4), maakuntaliitot (14) ja Ruokavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö tekee vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta suuntaa-antavan perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät.
Esitys
Valtioneuvosto päättää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen myöntämisvaltuuksien suuntaa-antavasta perusjaosta työ- ja elinkeinoministeriölle ja välittäville toimielimille ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta edellä mainitun teknisen tuen perusjaon pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa jakoa, mikäli ohjelman tuloksellinen toteutuminen ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Teknisen tuen kokonaismäärä ohjelmakaudella 2021–2027 on 114 miljoonaa euroa sisältäen sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoitusosuudet (mom. 32.30.64). Teknisen tuen myöntämisvaltuudet ja arviomäärärahat budjetoidaan vuosittain talousarviossa momentille 32.30.64.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen