Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle sirusäädös Euroopalle paketista: (1) komission sirusäädös-tiedonanto, (2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolijohde-ekosysteemin vahvistamisen puitteista (sirusäädös), (3) ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -ohjelman mukaisten yhteisyritysten perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen osalta sekä (4) komission suositus yhteisestä unionin välineistöstä puolijohdepulan korjaamiseksi ja EU:n mekanismista puolijohde-ekosysteemin seurantaa varten

U 33/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Haapalehto, Johtava asiantuntija p.+35 8295047218
Asia
Komission antamassa tiedonannossa on määritetty yleisluonteiset kriteerit, joiden nojalla komissio voi hyväksyä normaalia suurempia investointitukia puolijohdealan tuotantolaitosten rakentamiseen. Sirusäädöksen strategisena tavoitteena on parantaa Euroopan puolijohde-ekosysteemin häiriönsietokykyä ja kasvattaa maailmanlaajuista markkinaosuutta. Sillä pyritään myös helpottamaan uusien sirujen varhaista käyttöönottoa Euroopan teollisuudessa ja parantamaan teollisuuden kilpailukykyä. Tätä varten Euroopan teollisuuden on houkuteltava investointeja innovatiivisiin tuotantolaitoksiin ja saatava ammattitaitoista työvoimaa, mutta sen on myös kyettävä suunnittelemaan ja tuottamaan kaikkein edistyneimpiä siruja. Säädöksessä määritellään myös mekanismi, jolla seurataan puolijohdearvoketjua sekä toimenpiteet puolijohteiden saatavuuden varmistamiseksi. Siruyhteisyritystä koskeva asetuksen tavoitteena on lujittaa puolijohteiden teknologisen ja teollisen perustan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä vahvistaen samalla unionin puolijohde-ekosysteemin innovointivalmiuksia, vähentää riippuvuutta unionin ulkopuolisista toimijoista sekä vahvistaa unionin valmiuksia suunnitella ja tuottaa pitkälle kehittyneitä komponentteja. Asetus lisäisi julkista rahoitusta näihin toimiin merkittävästi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Tietojenvaihdon helpottamiseksi voidaan erityisesti liikesalaisuuksia sisältävien tietojen keruuta ja käsittelyä koskevia mekanismeja ja hallinnollisia järjestelyjä. joutua päivittämään. Ehdotukseen sisältyy julkisia investointeja Siruyhteisyrityksen kautta yhteensä vuoteen 2030 mennessä reilu 11 miljardia euroa ja jäsenmaiden valtiontukia tuotantolaitoksille noin 30 miljardia euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen