Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtiontuen muotoihin rautatie-, sisävesi- ja multimodaalisen liikenteen alalla (liikenteen valtuusasetus)

U 70/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Hyvärinen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295047026
Asia
Asetusluonnos antaisi komissiolle valtuuden vapauttaa tukia valtiontukien ennakkoilmoitusvelvollisuudesta laajentamalla yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa nykyisestä koskettamaan tukia, 1) jotka ovat tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi ja 2) tukia, jotka ovat korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Myöhemmässä vaiheessa komission omassa toimivallassa olevassa sääntelyssä, ryhmäpoikkeusasetuksessa vahvistettaisiin kriteerit tätä tarkoitusta varten. Ehdotuksella pyritään saattamaan rautatie-, sisävesi- ja multimodaaliseen liikenteeseen sovellettavat valtiontukisäännöt komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian mukaisiksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole suoria budjettivaikutuksia. Valtuusasetuksen muuttamisen perusteella toteutettava ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan laajentaminen keventäisi valtiontukiin liittyviä menettelyjä ja niihin liittyvää hallinnollista taakkaa edelleen. Ehdotuksella edistettäisiin unionin yleisiä tavoitteita, erityisesti toisaalta valtiontukisääntöjen täytäntöönpanon valvontaa ja yksinkertaistamista koskevaa tavoitetta ja toisaalta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen