Hallituksen esitys TEM/2022/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 135/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Mira Karppanen, p. +35 8295047293

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia. Ensin mainitun lain muuttamisella pyrittäisiin turvaamaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla. Esityksessä ehdotetaan, että kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin maksaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia valtion korvauksia palveluiden järjestämisestä niiden tilapäistä suojelua saavien osalta, joilla on kotikunta. Lisäksi esitetään, että kuntaan osoittamista ja alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita sovellettaisiin tilapäistä suojelua saaviin, joilla on kotikunta. Jälkimmäisen lain muuttamisella pyrittäisiin täsmentämään sääntelyä vastaanottopalveluiden lakkaamisesta tilapäistä suojelua saavan saadessa kotikunnan. Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Esityksen taloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 124 miljoonaa euroa ja vuosien 2023-2025 aikana yhteensä noin 650 miljoonaa euroa. Arvio sisältää kuitenkin epävarmuuksia molempiin suuntiin. Kustannukset voivat olla arvioitua matalammat, jos tilapäisen suojelun hakemuksia jätetään arvioitua vähemmän tai jos tilapäisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat eivät ole voimassa 4.3.2025 asti. Mikäli tilapäisen suojelun hakemuksia jätetään arvioitua enemmän, voivat kustannukset olla myös arvioitua suurempia. Kustannukset syntyisivät pääosin valtion korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille kotoutumisen edistämiseksi (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentti 32.50.30).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen