Hallituksen esitys TEM/2022/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 268/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Nathalie Dahl, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047232
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Ehdotetulla lailla on tavoitteena selkeyttää valtion erityisrahoitusyhtiön erityisriskinottoon liittyvää päätöksentekomenettelyä ja parantaa yhtiön mahdollisuutta toteuttaa elinkeinopoliittista tehtäväänsä viennin edistämiseksi ja yritysten kansainvälistämiseksi. Erityisriskinotto on menettely, jossa valtion erityisrahoitusyhtiö voi myöntää vientitakuun elinkeinopoliittisista tai kilpailukykyyn liittyvistä syistä silloinkin, kun yhtiö ei tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella voisi vientitakuuta myöntää hankkeeseen liittyvän korkean riskin johdosta. Korkean riskin maita koskevasta valtuusmenettelystä esitetään luovuttavaksi. Vientitakuun myöntämisen edellytykset erityisriskinoton perusteella yhtenäistetään luopumalla erityisriskinoton perusteiden erottelusta korkean poliittisen riskin maissa ja korkean tulotason maissa. Lisäksi ehdotuksella kytketään erityisriskinottotoiminnan ohjaus työ- ja elinkeinoministeriön valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevaan omistajaohjaukseen. Erityisriskinotolle määritelty enimmäisvastuumäärä esitetään nostettavaksi 8 miljardiin euroon. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2023
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitettävillä muutoksilla varmistutaan toimivasta sääntelystä, joka turvaa ja edistää suomalaisen viennin kansainvälistä kilpailukykyä valtion erityisrahoitusyhtiön vientitakuutoiminnan tehostumisen myötä. Esityksellä ei ole suoria ja välittömiä vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen