Valtioneuvoston päätös TEM/2023/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +35 8295063523
Asia
Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Ørsted Wind Power A/S saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevien uusien merituulivoimapuistojen suunnitelluilla alueilla Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa kuvatuilla tavoilla. Tutkimusalueet Kristiinankaupunki Itä ja Kristiinankaupunki Länsi sijaitsevat Selkämerellä Kristiinankaupungin (Merikarvian) edustalla. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 1.8.2025 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellaiset teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukaiset hankealueet uusille merituulivoimapuistoille, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Ørsted Wind Power A/S:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeisiin liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksissa sekä hakijan antamassa selityksessä kuvatuilla tavoilla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen