Valtioneuvoston päätös TEM/2023/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +35 8295063523
Asia
Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Skyborn Renewables Finland Oy saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteella olevan merituulivoimapuiston suunnitellulla uudella, täydennetyllä alueella Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa kuvatulla tavalla. Täydennetty tutkimusalue sijaitsee Merenkurkun pohjoisosassa noin 30 kilometrin etäisyydellä Pietarsaaresta. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 30.11.2023 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot (VN tutkimusluvan 20.1.2022 ehdot eräin täydennyksin). Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellaiset teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen hankealue uudelle merituulivoimapuistolle, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Skyborn Renewables Finland Oy:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeeseen liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen