Valtioneuvoston päätös TEM/2024/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvoston antaisi Navakka Offshore Ab:lle Navakka-tutkimusaluetta koskien määräaikaisen, ehdollisen suostumuksen Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan tutkimusluvan voimassaolon pidentämisen ja tutkimusalueen vähäisen laajentamisen osalta hakemuksissa kuvatulla tavalla.

Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2026 asti.

Valtioneuvosto antaisi suostumuksen sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellaiset teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukaiset hankealueet uusille merituulivoimapuistoille, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.

Esitys

Valtioneuvosto antaa Navakka Offshore Ab:lle liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään merialueen ja merenpohjan tutkimustoimintaan tutkimusluvan voimassaolon pidentämisen ja tutkimusalueen vähäisen laajentamisen osalta hakemuksissa kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.