Ulkomaalaiset yritysostot

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012, myöhemmin yritysostolaki) 3 §:ssä tarkoitettujen yritysostohakemusten ja –ilmoitusten käsittely sekä unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EU 2019/452 (myöhemmin EU:n seuranta-asetus) perustuva yhteistyö muiden EU:n jäsenmaiden ja komission välillä kansallisena yhteyspisteenätyö- ja elinkeinoministeriössä.

Ulkomainen omistaja on velvollinen työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä antamaan tälle kaikki yritysoston vahvistamista koskevan asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot seurannan kohteesta, ulkomaisesta omistajasta sekä yritysostosta. Näitä asioita käsitellessään hakemusasiakirjoihin saattaa sisältyä myös yritysoston osapuolten sekä heitä edustavien asiamiesten henkilötietoja, jotka on kerätty vain tätä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääosin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain pohjalta työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetuista hakemuksista ja ilmoituksista sekä EU:n jäsenmaista ja komissiosta toimitetuista ilmoituksista ja niihin liittyvistä mahdollisista lisäselvityksistä.

Mitä tietoja keräämme sinusta ulkomaalaiset yritysostot-prosessin yhteydessä?

Ulkomaalaisten yritysostojen yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee tietoja yritysoston kohteesta (kohdeyritys), sen omistajista ja henkilöistä, jotka kohdeyritystä edustavat. Lisäksi ministeriö käsittelee tietoja ulkomaisesta omistajasta (ostajasta) tai ostajaa edustavista henkilöistä.

EU:n seuranta-asetuksen mukaisessa yhteistyössä ministeriö käsittelee myös muista jäsenmaista tuleviin ilmoituksiin liittyviä henkilötietoja, jotka käsittävät ostajaa ja kohdeyritystä tai heitä edustavia henkilöitä koskevia tietoja. Henkilötiedot ovat olennaisia sekä rajoitettuja vain siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä tässä yhteydessä käsitellään.

Tietoja säilytetään ilman määräaikoja ja niin kauan, kuin se on asian kannalta arvioiden tarpeen. Tiedot siirretään tämän jälkeen arkistolain mukaisesti arkistoon työ- ja elinkeinoministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

  • Työ- ja elinkeinoministeriön lakisääteisistä velvoitteista säädetään muun muassa: 
  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 
  • Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa muille viranomaisille siltä osin ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain ja EU:n seuranta-asetuksen mukaisen seurannan toteuttamiseksi. Sen lisäksi mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa  säädetään, työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus luovuttaa yritysostolain 8 a §:n mukaan lain 3 §:ssä säädettyjen viranomaistehtävien hoitamisessa saamansa tai laatimansa salassa pidettävä asiakirja ja tiedot muille viranomaisille edellä mainitun seurannan toteuttamiseksi. Muut viranomaiset käsittelevät tietoja ainoastaan tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 
 
Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.