Hyppää sisältöön

Ytterligare spelrum i EU:s regler om statligt stöd i coronavirusläget

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 18.00 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 15.13
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen antog det 3 april 2020 en ändring till sitt tidigare meddelande om tillfällig flexibilitet i reglerna om statligt stöd. Genom ändringen utvidgas flexibiliteten ytterligare. Syftet är att göra det lättare att rikta stöd till forskning och utveckling samt investeringar i produkter med anknytning till coronaviruset. De nya reglerna möjliggör också att stödet riktas till att trygga arbetsplatserna.

Reglerna om statligt stöd möjliggör under vissa förutsättningar redan nu stödjande av forsknings- och utvecklingsverksamhet samt investeringar. De nya reglerna är dock betydligt flexiblare än det sedvanliga regelverket som gäller statligt stöd.

Kommissionens nya riktlinjer är en fortsättning till kommissionens meddelande av den 19 mars 2020. Då antog kommissionen tillfälliga ändringar i reglerna om statligt stöd i synnerhet för att trygga företagens likviditet och tillgång till finansiering.

Den aktuella ändringen ger möjlighet till följande stödformer

  • Stöd till forskning och utveckling med anknytning till coronaviruset: Stödet kan riktas bland annat till personalkostnader inom forsknings- och utvecklingsverksamheten samt till kostnader för bedömning av läkemedels eller medicintekniska produkters överensstämmelse med kraven. Stödet kan beviljas i form av direkta bidrag, återbetalningspliktiga förskott eller skatteförmåner.
  • Stöd till investeringar som möjliggör uppförande eller uppgradering av de infrastrukturer som är viktiga för hantering av coronavirusutbrottet: Stöd kan beviljas för uppförande av de infrastrukturer som krävs för att utveckla, testa och skala produkter som är användbara för hantering av coronavirusutbrottet, såsom läkemedel, vacciner, medicinska behandlingar och utrustningar (till exempel respiratorer och skyddskläder) fram till den första industriella användningen innan de överförs till massproduktion. Stödet kan beviljas i form av direkta bidrag, återbetalningspliktiga förskott, skatteförmåner eller förlusttäckningsgarantier.
  • Investeringsstöd till produktion av produkter som behövs för bekämpningen av coronavirusutbrottet: Med produkter som är av betydelse för bekämpningen av coronavirusutbrottet avses bland annat läkemedel, vacciner och medicinsk utrustning såsom skyddskläder och desinfektionsmedel. Stödbeloppet får uppgå till högst 80 procent av kostnaderna för investeringsprojektet. Stödet kan beviljas i form av direkta bidrag, återbetalningspliktiga förskott, skatteförmåner eller förlusttäckningsgarantier.
  • Riktat stöd i form av uppskov med skattebetalningar eller anstånd med arbetsgivares socialförsäkringsavgifter: Stödet riktas till företag som särskilt lider av ekonomiska problem till följd av coronavirusutbrottet, till exempel inom en viss bransch eller ett visst geografiskt område. Godtagbart stöd är bland annat åtgärder för att minska företagens likviditetsproblem, till exempel genom uppskov med betalningar, beviljande av räntefria perioder, avbrytande av återkrav av skatteskulder samt påskyndade utbetalningar av skatteåterbäringar. Alla uppskov med betalningar som gäller företag omfattas inte alls av reglerna om statligt stöd.
  • Stöd i form av lönesubventioner för att undvika uppsägningar under koronavirusutbrottet

Dessutom innehåller ändringen vissa ytterligare lättnader i de regler om statligt stöd för tryggande av tillgången till företagsfinansiering som kommissionen antog den 19 mars 2020. I fortsättningen kan man inom ramen för EU-reglerna utöver direkta stöd och återbetalningspliktiga förskott bevilja även lån, borgen och eget kapital upp till ett maximibelopp av 800 000 euro.

I ändringen till meddelandet förtydligas att medlemsstaternas myndigheter ska offentliggöra uppgifter om alla enskilda stöd som beviljas inom ramen för det nya meddelandet inom 12 månader från det att stödet beviljades.

EU:s regler om statligt stöd skapar allmänna ramar för EU-medlemsstaternas företagsstödspolitik. Medlemsstaternas stödmyndigheter kan själva besluta i vilken utsträckning flexibiliteten i reglerna om statligt stöd tas i bruk nationellt. I Finland baserar sig de företagsfinansieringsprogram som regeringen har infört till följd av coronavirusläget både på de regler om statligt stöd som gällde före coronavirusutbrottet och det spelrum som kommissionen nu har gett i dessa frågor. Kommissionens förslag underlättar genomförandet av de stödpaket som skapats för företagen.

Alla åtgärder i enlighet med meddelandet som gäller statligt stöd ska anmälas till kommissionen och införandet av dem förutsätter förhandsgodkännande av kommissionen.

Ytterligare information:
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Tanja Müller, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7068

 
Sivun alkuun