Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

De offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna överförs till landskapen

Arbets- och näringsministeriet
5.4.2018 14.34
Pressmeddelande

Från och med 2020 ansvarar landskapen för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänster (tillväxttjänster) som i nuläget erbjuds av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Ett undantag är särlösningen för Nyland, som innebär att en samkommun bildad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ansvaret för att ordna tjänsterna i fråga.

Regeringen lämnade en proposition om detta den 5 april 2018. Förändringen är en del av landskapsreformen.

Bättre tjänster för både arbetssökande och arbetsgivare

De nuvarande tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag överförs inte till landskapen sådana som de är nu, utan samtidigt reformeras också innehållet i tjänsterna och sättet att producera dem.

Landskapet fattar beslut om de tjänstemodeller som bäst lämpar sig för den egna verksamhetsmiljön, dock på ett sådant sätt att lika rättigheter för privatkunderna säkerställs. I varje landskap ska det ordnas rekryterings- och kompetensutvecklingstjänster. Dessutom kan det ordnas tjänster som anknyter till företagsverksamhet och företagande, internationalisering och utveckling av innovationer.

Närmare bestämmelser om de tjänster som ska erbjudas finns i ett förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, som avses bli överlämnat till riksdagen i maj.

De nya lagarna gör det också möjligt att i högre grad utnyttja marknaden vid produktionen av tjänsterna. Därigenom eftersträvas tjänster som är mer skräddarsydda samt nya lösningar för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra bättre.

Alla uppgifter som inbegriper betydande utövning av offentlig makt, t.ex. fattande av beslut om stöd eller ersättningar, förblir myndighetsuppgifter. Exempelvis tjänster som gäller arbetsförmedling kan däremot i fortsättningen fås i större utsträckning än förut även från privata och offentliga företag och från organisationer inom tredje sektorn.

Alliansmodell möjliggör samanvändning av resurser

Regeringen uppmuntrar landskapen och kommunerna att genomföra landskapets arbetskrafts- och företagstjänster och kommunernas livskraftstjänster gemensamt med hjälp av en alliansmodell. Alliansmodellen gör det möjligt att samanvända resurserna för de tillväxttjänster som landskapet ordnar och de livskraftstjänster som kommunerna ordnar.

När alliansmodellen används, kommer landskapet först överens om saken tillsammans med kommunerna i landskapet. Landskapet och de kommuner som vill vara med i alliansen konkurrensutsätter de övriga tjänsteproducenterna genom förhandlat förfarande. Allokeringen av resurserna till projektet och fastställandet av målen för projektet görs gemensamt. Riskerna och nyttan delas mellan samtliga parter.

Propositionen kompletteras med lagstiftning som beskriver tjänsterna närmare

Avsikten är att regeringspropositioner om rekryterings- och kompetensutvecklingstjänster och om främjande av integration samt ett förslag till lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster ska lämnas till riksdagen i maj 2018. Dessutom kommer den regeringsproposition som lämnats nu att kompletteras till vissa delar.

Regeringens proposition finns på adressen tem.fi/paatokset

Mer information finns på adressen tem.fi/landskapsreformen

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Jarkko Tonttila, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3719

 
Sivun alkuun