Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kotouttamispolitiikan tietoperusteisuutta kehitetään vahvasti

Työ- ja elinkeinoministeriö
28.3.2019 13.40
Uutinen

Eduskunnan kirjelmä kotouttamisen toimivuudesta merkittiin tiedoksi valtioneuvoston yleisistunnossa 28.3.2019. TEM valmistelee toimenpideohjelman eduskunnalle sen antaman aikataulun mukaisesti. Samalla arvioidaan kuluvalla hallituskaudella jo toteutettujen kotouttamistoimien uudistusten vaikutukset.

Eduskunta hyväksyi 23.1.2019 tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanoton (kirjelmä EK 35/2018 vp) kotouttamisen toimivuudesta. Eduskunta edellyttää kannanotossaan, että hallitus laatii kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeesta ja toteutettavista uudistuksista. Toimenpideohjelma tulee antaa selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastannut eduskunnan kirjelmään sisältyviin lausumiin hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä. Ministeriö tulee valmistelemaan selonteon eduskunnalle sen antaman aikataulun mukaisesti.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen yhtenä kotouttamisen painopisteenä on ollut kotouttamisen työelämälähtöisyyden lisääminen koulutus- ja työllistymispolkuja nopeuttamalla. Myös lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista on kehitetty. Monet uudistuksista ovat vielä uusia, ja niiden vaikutuksia maahanmuuttajien työllistymiseen on toistaiseksi ollut vielä aikaista arvioida. Jo toteutettujen kotouttamistoimien ja koulutusjärjestelmän uudistusten vaikutukset maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuihin arvioidaan selonteon yhteydessä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös työmarkkinoiden rakenteiden ja sosiaaliturvan sekä työmarkkinoiden vastaanottavuuden vaikutukset.

Kotouttamispolitiikan ja sitä koskevien uudistusten on tärkeä perustua mahdollisimman kattavaan, luotettavaan ja pitkäkestoiseen tutkimustietoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt viime vuosina vahvasti kotouttamispolitiikan tietoperusteisuutta ja kotouttamisen seurantajärjestelmää. Laaja hallituskausittainen kokonaiskatsaus kotouttamisesta ja hyvistä väestösuhteista valmistuu syksyllä 2019 ja myös sen antamia tietoja voidaan hyödyntää kotouttamispolitiikan uudistustarpeen arvioimisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut kotouttamispolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet sisältävän poikkihallinnollisen valtion kotouttamisohjelman valmistelun vuosille 2020–2023. Ohjelma valmistellaan laajasti eri sidosryhmiä osallistaen. Prosessia voidaan hyödyntää myös eduskunnan edellyttämän selonteon valmistelussa.

Työikäisen väestön määrä vähenee, ja jo tällä hetkellä työmarkkinoilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Onkin tärkeää panostaa työssä, työttöminä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, ml. maahanmuuttajien osaamisen kehittämiseen ja työllisyyden parantamiseen. Kotoutumisprosessin tavoitteena on, että työelämään siirrytään niin pian kuin maahanmuuttajalla on siihen edellytykset. Kotoutumisen kesto on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat vahvasti maahanmuuttajan lähtökohdat ja elämäntilanne. On myös huomioitava, että yhteiskunnan ja työmarkkinoiden rakenteet sekä vastaanottavuus vaikuttavat osaltaan kotoutumiseen.

Lisätietoja:

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112

 
Sivun alkuun