Hyppää sisältöön
Media

Kuulltuärjjõõzz da säʹlbbeemkoʹrvvõõzz ooccmõõžž ävvne põrggsid njuhčč-vueʹssmannust

15.4.2021 11.19
Tiedote

Tiedote 9.4.2021 Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa, koltansaameksi

Teâđtõs 9.4.2021

Kuulltuärjjõs lij meinnum põrggsid, kooi liikkõsvaajtõs lij vueʹlääm pâʹjjel 30 proseeʹnt koronaepidemia määiʹnest. Säʹlbbeemkoʹrvvõõzz vuäiʹtte ooccâd mikro- da uʹccpõrggâz, kooi äʹššneǩsââʹj lie säʹlbbuum lääʹjj leʹbe veʹrǧǧneeʹǩǩ meärrõõzzâst. Kuuli kuälmad ooccâmkõõrv ävvan 27.4.2021 da säʹlbbeemkoʹrvvõõzz 12.5.2021. Põrggâz åʹcce kuhttu tuärjjõõzzid Riikk-konttrest. 

Kuulltuärjjõsläkka lie rajjum muttsid, kook räʹjje vueiʹtlviʹžžen tuärjjõõzz miõttmõõžž lueǯǯjeejubun õhttupõrggjid da uʹccpõrggsid di ođđ säʹlbbeemkoʹrvvõõzz koronaepidemia määiʹnest säʹlbbuum põrggsid. Tääʹssvääʹld presideʹntt nâânii kuulltuärjjõslääʹjj muttsid 9.4.2021, da lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe 12.4.2021.

— Leäʹp peeiʹvtam kuulltuärjjõõzz vaʹstteed tän poddsaž taarbid. Tõt väldd ååʹn pueʹrben lokku nuʹtt uʹcc ǥo še jõnn põrggsid. Lââʹssen vuäǯǯap tuâjjneävvčokka korvvõõzz uʹcc põrggsid, kook veʹrǧǧneeʹǩǩ lie säʹlbbääm korona diõtt. Valmštõõllâp samai ååʹn še jõnn põrggsi säʹlbbeemkoʹrvvõõzz da šõddmõšstaan, ceälkk jieʹllemvueʹǩǩminister Mika Lintilä

— Riikk-konttrin lij ǩiõččlâsttmõõžž kuulltuärjjõõzz määustõõzzâst juʹn kueʹhtt oouʹdab kõrvvjin. Mij vuäǯǯam äʹššneʹǩmaacctõõzz vuâđald leäʹp onnstam tuâjast puârast. Tõn diõtt väʹlddep miõlsteen tuâjjneen kuälmad kuulltuärjjõõzz lââʹssen še ođđ säʹlbbeemkoʹrvvõõzz määustõõzz, särnn tåimmvuʹvddjååʹđteei Jyri Tapper Riikk-konttrest.

Kuulltuärjjõõzz põrggsid, kooi liikkõsvaajtõs lij vueʹlääm

Kuulltuärjjõõzz kuälmad ooccâmkõõrv lij pijjum põrggsid årra, kooi liikkõsvaajtõs lij koronapandemia määiʹnest vueʹlääm pâʹjjel 30 proseeʹntin tuärjjõspooddâst 1.11.2020–28.2.2021, ǥu tõn veʹrddeet vueiʹvv-vueʹzzest vaʹstteei ääiʹjpoʹdde eeʹjjin 2019-2020.

Puki tåimmsueʹrji põrggâz vuäiʹtte ooccâd kuulltuärjjõõzz. Riikksuåvtõs oudd njuhččmannust asetõõzz tåimmsueʹrjin, kook vuäiʹtte ooccâd tuärjjõõzz lââʹssvuâđđõõttmõõžžtää. Täk lie tåimmsueʹrj, kooi liikkõsvaajtõs lij vueʹlääm uuʹccmõsân 10 proseeʹnt tuärjjõspââʹjest. Jõs põõrǥâs ij kuul asetõõzzâst meäʹrtum tåimmsuârgga, tõt âlgg vuâđđõõttâd jeeʹrab liikkõsvaajtõõzz vueʹlummuž korona diõtt. 
 
Kuulltuärjjõs lij koʹrvvõs põrggâz lueǯǯjeʹtemes määusin da päʹlǩǩkuulin, leâša tõin jeäʹt koʹrvvuku liikkõsvaajtõõzz vueʹlummuž. Lueǯǯjeʹtemes kuul lie ååʹn meärtõllum lääʹjjest ooudbu tääʹrǩben. Lââʹssen tuâjjuʹvddi čårrkuulin, mâʹte sosiaalstaanmääusain da tuâjjtiõrvâsvuõttkuulin, vueiʹtet jueʹtǩest koʹrvveed mieʹrrvueʹzz.

Õhttupõõrǥâsneeʹǩǩ åʹcce tuärjjõõzz jueʹtǩest Riikk-konttrest

Kuulltuärjjõõzz määuʹset põrggsid uuʹccmõsân 2000 euʹrred, jõs tuärrjõsmääin teâuddje. Tät hiâlpad jeäʹrben õhttupõõrǥâsniiʹǩǩi sââʹj. Tuärjjõõzz miõđat põrggsi liikkõsvaajtõõzz vueʹlummuž da šõddum kuuli mieʹldd. 

Što põõrǥâs vueiʹtči ooccâd kuulltuärjjõõzz, tõin âlgg leeʹd Y-nââmar. Õõlǥtõssân lij še, što põrggsest lij tuärjjõspââʹjest primmum kuulid uuʹccmõsân 2000 euʹrred. 

Tuärjjõõzz jäänmõsmieʹrr šorran, mii peäʹlstes vaʹsttad jeäʹrben jõnn põrggsi taarbid. Põõrǥâs vuäitt vuäǯǯad tuärjjõõzz miljoon euʹrred, ǥo ääiʹjab ooccâmkõõrvin pâʹjjraajj lij leämmaš 500 000 euʹrred.

Restraant da jeeʹres kattum põrggâz vuäiʹtte vuäǯǯad säʹlbbeemkoʹrvvõõzz

Põrggsid määuset koʹrvvõõzz, jõs tõi tåimmsââʹjj lie lääʹjj leʹbe veʹrǧǧneʹǩmeärrõõzz määiʹnest mieʹrruum kattum koronavirusepidemia diõtt. Ođđ säʹlbbeemkoʹrvvõs kuâskk uʹcc põrggsid da mikropõrggsid, koin lie jäänmõsân 49 tuâjjla. Kattum põrggâz vuäiʹtte ooccâd še kuulltuärjjõõzz.

Šuurab põrggsi säʹlbbeemkoʹrvvõs lij valmštõõllmõõžžâst. Tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria saǥstââll samai ååʹn Euroop komissioin jõnn põrggsi tuärjjõõzz määinain da jäänmõsmieʹrest. 

Säʹlbbeemkoʹrvvõs kuâskk restraantid da jeeʹres tolmmjäärnǩid (lääddas ravitsemusliike), kook lie kattum kõskkäiggsânji äʹššniiʹǩǩin instem- da tolmmjäärnaǩtåimmjummšest ouddum lääʹjjin. Porrmõõžž viǯǯmõškaaupšummuš lij kuuitâǥ sååʹvšum. Koʹrvvõõzz laʹsǩǩeet tõn tåimmjummuž vueʹzzest, koon säʹlbbummuš kuâskk.

Koʹrvvõõzz vueiʹtet mäʹhssed še põrggsid, kook kååʹdd leʹbe vuʹvddvaaldâšmkonttâr lij mieʹrrääm säʹlbbeed njuämmamtauddlääʹjj diõtt. Täk lie ouddmiârkkân liikkeem- da sporttsââʹjj da friskksmempõõrt, õõlmâs sääuʹn, vuõjjâmpõõrt da laauǥõõttâmpääiʹǩ di siiʹsǩsiõrrǩeeʹdd.  

Säʹlbbeemkoʹrvvõs vuâđđââvv põrggâz kuulid täʹlvvmannust 2021

Koʹrvvõõzz määuset põrggsid tõn ääiʹjest, koon tõk lie kattum. Jõs põrggsi äʹššneʹǩmieʹrr lij rääʹjtum, leâša tõid jie leäkku obbnes kattum, tõk jie leäkku säʹlbbeemkoʹrvvõõzz kruuggâst. 

Säʹlbbeemkoʹrvvõs vuâđđââvv põrggsi kuulid täʹlvvmannust 2021 da iʹlmmtõʹsse tõʹst, mäʹhtt jõnn vueʹzz jäärnaǩtoiʹmmjummšest käʹttummuš kuâskk. Päʹlǩǩkuulin koʹrvveet 100 proseeʹnt da jeeʹres kuulin, mâʹte vuåkrrkuulin, 70 proseeʹnt. 

Nuʹtt kuulltuärjjõõzz, ǥo še säʹlbbeemkoʹrvvõõzz mieʹrest vääʹldet lokku ääiʹjben miõttum koronatuärjjõõzzid. Tuärjjõõzz jäänmõsmieʹrr ij vuäǯǯ leeʹd pâʹjjel 1,8 miljoon euʹrred EU vaʹldiatuärjjõsmeäʹrrõõzzi mieʹldd. 

Kuulltuärjjõõzz ooccmõš lij jååʹttmen 23.6.2021 räjja. Säʹlbbeemkoʹrvvõõzz âlgg ooccâd neellj määnpââʹjj seʹst tõn kalndarmäänpââʹjj puuttmõõžžâst, koon õõlǥtõs ââʹnned tåimmpaaiʹǩid kattum puuđi. 

Kuulltuärjjõõzz vuõssmõs ooccâmkõõrv rieʹššeš sueiʹnn-påʹrǧǧmannust 2020. Nuʹbb ooccâmkõõrv aaʹlji rosttovmannust 2020 da puuđi täʹlvvmannust 2021. Kuälmad ooccâmkõrvvja da säʹlbbeemkoʹrvvõʹsse lie vaʹrrjum tieʹǧǧ õhttseʹžže 356 miljoon euʹrred.  

Lââʹssteâđ:
jieʹllemvueʹǩǩministter spesiaalvieʹǩǩteei Jenny Hasu, teʹl. 029 504 7213
industriiduumšeǩ Mikko Huuskonen, TEM, teʹl. 029 506 3732
jååđteei äʹšštobddi Maija Lönnqvist, TEM, teʹl. 050 331 3791

Kõõččmõõžž da vaʹsttõõzz kuulltuärjjõõzzâst da säʹlbbeemkoʹrvvõõzzâst
Tåimmjemvuäʹppõõzz põrggsid koronavueʹjjest 
Vueʹǩǩteâđ põõrǥâsteäggtõõzzâst koronavueʹjjest 
Riikk-koontâr kuulltuärjjõs-seeid haekustannustukea.fi 
Riikk-koontâr säʹlbbeemkoʹrvvõs-seeid valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Tiedote
Sivun alkuun