Hyppää sisältöön

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamisesta löytyi sopu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2018 13.12
Tiedote

Euroopan Unionin jäsenmaat ovat 11.4. 2018 hyväksyneet lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kolmikantaneuvottelujen lopputuloksen. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät virallisesti neuvottelutuloksen kesäkuussa.

Kolmikantaneuvottelujen, jonka osapuolina ovat EU-parlamentti, jäsenmaat ja komissio, tulos on tärkeä askel lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen aseman ja yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämisessä EU:ssa. Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka yhdessä valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on erityisesti rakennusalalla.

Kolmikantaneuvottelujen vaikeimmat asiat koskivat lähetetyille työntekijöille maksettavia korvauksia, asumisvaatimuksia, pitkäaikaista lähettämistä, muutosten täytäntöönpano- ja soveltamisaikaa, alihankintaa ja kuljetusalaa. Lisäksi epäaitoihin lähettämistilanteisiin ja väärinkäytöksiin puuttuminen oli erityisen tärkeä asia neuvotteluissa. Valvontaa tehostetaan alkuperämaan ja kohdemaan viranomaisten tiiviimmällä yhteistyövelvoitteella.

Yli 12 kuukautta kestävät lähettämiset

Neuvosto päätti, että pitkään kestävissä lähettämisissä (yli 12 kuukautta) tulee lähetettyyn työntekijään soveltaa yhdenvertaista kohtelua työntekomaan kansalaisten kanssa. Yhdenvertaista kohtelua ei kuitenkaan sovelleta työsuhteen solmimista ja päättämistä koskeviin asioihin eikä kilpailukieltolausekkeisiin. 12 kuukauden aikaa voidaan palveluntarjoajan ilmoituksen perusteella pidentää 18 kuukauteen.

Lähetetyn työntekijän palkkaus

Lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen alaa laajennetaan vaatimalla samojen palkkaussääntöjen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin kuin työntekomaan työntekijöihin. Tähän pyritään muuttamalla vähimmäispalkan käsite korvaus-käsitteeksi. Laajennus ei aiheuta muutoksia Suomessa, vaan lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät jatkossakin lain ja yleissitovien työsopimusten mukaan. Jatkossa jäsenmaat voivat kuitenkin niin halutessaan soveltaa myös muita kuin yleissitovia työehtosopimuksia lähetettyihin työntekijöihin.

Uutena EU-tason velvoitteena työantajalla tulee olemaan velvollisuus kustantaa lähetetylle työntekijälle työntekomaassa matkustamiseen, majoitukseen ja ruokailuun liittyvät kustannukset. Kustannukset, jotka aiheutuvat alkuperämaasta tilapäiseen työntekomaahan lähettämisestä, jäävät alkuperämaan säännöksien ja työsopimuksessa sovittujen ehtojen piiriin.

Kuljetusalaa koskevat kirjaukset

Neuvotteluissa sovittiin lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiiviä sovellettavan maantieliikenteeseen vasta, kun alan erityissääntelyn säännöksistä on sovittu ja ne tulevat voimaan. Ennen tätä maantieliikenteeseen sovelletaan nykyisiä sääntöjä. 

Täytäntöönpano ja soveltaminen

Neuvottelujen lopputuloksena sovittiin kahden vuoden täytäntöönpanoajasta ja soveltamisen alkamisen alkamisesta direktiivin voimaantulon jälkeen. Poiketen TSTK-neuvoston tuloksesta, nyt neuvottelutuloksessa ei ole mukaan siirtymäaikaa, mikä oli Euroopan parlamentille erityisen tärkeä asia.

Neuvoston tiedote asiasta

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 050 396 0194

 
Sivun alkuun