Hyppää sisältöön
Media

Sektori-integraatiotyöryhmän loppuraportti luovutettiin ministeri Lintilälle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2021 9.02
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan sektori-integraatiotyöryhmä luovutti raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle 30.6.2021 pidetyssä webinaarissa. Sektori-integraatio kuvaa lisääntyvän päästöttömän energiantuotannon mahdollistamaa ja edellyttämää kehitystä, jossa energiaa siirretään, käytetään ja muunnetaan toiseksi uusilla tavoilla.

Työryhmän tärkeimmät toimenpide-ehdotukset liittyvät uusien ratkaisujen käyttöönottoon kaukolämpöjärjestelmässä, vetyratkaisujen käyttöönottoon ja skaalaukseen, sektori-integraatioon rakennuksissa ja energiaverkkojen yhteissuunnitteluun. 

– Toimintavarma ja kustannustehokas energiajärjestelmä sekä ennustettava ja vakaa elinkeinoelämän toimintaympäristö on välttämätön edellytys Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle. Tavoitteiden kiristyessä on pidettävä huolta, että meillä on riittävä työkalupakki päästöjen vähentämiseksi. Työryhmän ehdotukset luovat pohjaa ilmasto- ja energiastrategian jatkovalmistelulle ja syksyn muillekin ilmastotoimille, toteaa ministeri Mika Lintilä.

Työryhmä muodosti yhteisen näkemyksen energiajärjestelmän tulevaisuudesta ja tärkeimmistä muutospoluista. Tulokset tiivistettiin visioon ja periaatteisiin, toimenpide-ehdotuksiin ja toimintaympäristöön liittyviin horisontaalisempiin linjauksiin. Sektori-integraatio on yksi syksyllä valmistuvassa ilmasto- ja energiastrategiassa käsiteltävistä teemoista.

Uusia toimintatapoja ja teknologioita käyttöön 

Kaukolämpöverkot toimivat sektori-integraatiota edistävinä alustoina hyödyntäen tulevaisuudessa yhä enemmän hukkalämpöjen talteenottoa, ympäristön lämpöjen hyödyntämistä ja mahdollistamalla rakennusten integroituja lämmitysratkaisuja. Uudet ratkaisut saadaan tehokkaimmin käyttöön ja optimoitua järjestelmässä, jossa kaukolämmön tyypilliset ja maksimilämpötilatasot ovat nykyistä alempia. Tätä paradigman muutosta voidaan jouduttaa vauhdittamalla uusien teknologioiden käyttöönottoa kaukolämmön tuotannossa, siirrossa ja käytössä rakennuksissa. 

Sektori-integraation tulevaisuuden mahdollistajana teollisuudessa, liikenteessä ja energiajärjestelmissä on vety. Teknologia on sinällään jo olemassa, mutta teollisen mittakaavan saavuttamiseksi tärkeät suuremman kokoluokan hankkeet ovat vasta suunnittelussa. Vetyyn liittyvät teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen on keskiössä tulevina vuosina. 

Sektori-integraatiota voidaan edistää myös rakentamisessa. Tärkeää on ottaa huomioon rakennusten omistajien ja käyttäjien tarpeet. Säädösten tulee mahdollistaa niin rakennuskohtaiset kuin alueelliset ratkaisut, tai näiden yhdistelmät. Rakennusautomaatiota ja älykästä ohjausta hyödyntävät rakennukset ovat oleellinen osa tulevaisuuden joustavaa energiajärjestelmää. 

Valtakunnallisen sähkön- ja maakaasunsiirtoinfrastruktuurin rinnalle voi tulevaisuudessa syntyä vedynsiirtoinfrastruktuuria, joka lisää tarvetta energiansiirtoinfrastruktuurin yhteissuunnittelulle. Paikallisesti yhteissuunnittelua voidaan tehdä ottamalla huomioon sähkön- ja kaasunjakeluverkot ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkot. On tärkeää varmistaa toimiva sääntely eri energiaverkkojen vastuualueiden rajapinnoilla, edistää energiajärjestelmien yhteisen suunnittelun ja käytön menetelmiin ja työvälineisiin liittyvää kehitystyötä sekä tiedon saatavuutta.

EU-säännökset, taloudellinen ohjaus ja joustokykyjen kehittäminen vaikuttavat muutokseen 

Sektori-integraation kannalta EU-tason politiikkatoimet ovat erittäin merkittäviä. Euroopan komissio julkistaa Fit for 55 -ilmastopaketin 14.7.2021. Siihen sisältyvät lainsäädäntöhankkeet muovaavat toimintaympäristöä koko Euroopassa. Työryhmä painottaa aktiivista vaikuttamista tulevan lainsäädännön sisältöön.

Suomella on merkittävä potentiaali päästöttömään energiantuotantoon. Työryhmä painottaa puhtaan energiantuotannon laajaa hyödyntämistä ja Suomen pysymistä yhtenä sähkön hinta-alueena. 

Tulevaisuuden energiajärjestelmä edellyttää joustavuuden lisäämistä. Työryhmä painottaa joustokykyjen luomisen tärkeyttä. Tämä edellyttää asian huomioon ottamista usein jo investointivaiheessa ja eri tukimuodoissa. Työryhmä painottaa myös joustojen tarjoamisen ja hyödyntämisen markkinaehtoisuutta. 

Sektori-integraation edistämisen kannalta tärkeitä ovat myös taloudelliset ohjauskeinot, kuten verotus ja investointituet vaikuttavat eri ratkaisujen taloudelliseen kannattavuuteen. Sähköistymistä edistävä energiaverotus ja uuden teknologian kehittämistä käyttöönottoa edistävän rahoituksen suuntaaminen sektori-integraatioratkaisuihin luovat mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia ratkaisuja Tarvitaan myös vahvaa osaamista ja suomalaisten ratkaisujen esiintuontia niin maailmalla kuin kotimaassa.

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää puhtaan energian hyödyntämistä kaikkialla taloudessa. Sektori-integraatiossa muodostuu uusia linkkejä sektoreiden, energiankantajien, infrastruktuurien ja teknologioiden välillä. Puhtaan sähkön hyödyntäminen on keskeisessä roolissa sektori-integraatiossa. Sitä ovat myös uudet tavat tuottaa ja käyttää vetyä, hyödyntää hiilidioksidia tuotteiden valmistukseen sekä uudet puhtaan energian bio- ja kiertotalouden ratkaisut.

Lisätiedot verkossa:
Sektori-integraatioryhmän loppuraportti (TEM julkaisuja 2021:41)
Sektori-integraatiotyöryhmän väliraportti julki ja lausunnoille (TEM:n tiedote 29.1.2021)

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 504 7054 (SI-työryhmän puheenjohtaja)
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 050 516 2868

 
Sivun alkuun