Hyppää sisältöön

Utredare Routila föreslår en industri inom bioekonomi och cirkulär ekonomi i området för raffinaderiet i Nådendal

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 10.03 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl. 13.26
Pressmeddelande

Patria Abp:s styrelseordförande Panu Routila har på begäran av näringsminister Mika Lintilä utrett den industriella framtiden för Nådendalsregionen. Enligt utredare Routila har regionen en betydande potential för ett nytt kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

I och med nedläggningen av raffinaderiet i Nådendal och omstruktureringen av oljeverksamheten försvinner sammanlagt cirka 370 arbetsuppgifter vid Neste Abp, av vilka 230 i Nådendal. Utredare Panu Routila har haft till uppgift att utreda olika alternativ för att lindra den olägenhet som nedläggningen av raffinaderiet medför för Nådendalsregionen antingen genom att hitta ersättande eller annan industriell verksamhet i området.

– Det är möjligt att bilda ett kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi i området genom att samla viktiga aktörer inom branschen och skapa ett ekosystem som stöder varandra. Målet ska vara att de bolag som kommer till området sysselsätter fler än vad Neste Abp har haft anställda i området. Detta är möjligt när man i området gör investeringar i anläggningar i industriell skala som förutsätter kompetenta medarbetare, bedömer utredare Routila.

Den nya industrin skulle koncentrera sig på framtida projekt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. I utredningsarbetet har det lyfts fram teman som ska bearbetas vidare, såsom rent väte, olika bioraffinaderiprojekt samt nedmonterings- och rengöringsarbeten inom industrin. Bakom dessa teman ligger ett tiotal företag som är villiga att vidareutveckla sina projekt.

– Det är fint att man under utredarprojektet har kunnat identifiera projektembryon för vilka förhandsutredningar kan göras för att investeringsbeslut ska vara möjliga. I det fortsatta arbetet är det åter möjligt att identifiera fler projekt. Den cirkulära ekonomin har blivit ett allt viktigare tema när världen fokuserar på att bekämpa klimatförändringen och minska mängden fossila bränslen, sade minister Mika Lintilä när han tog emot utredningen vid en presskonferens den 25 mars.

– Nedläggningen av raffinaderiet är ett slag mot Åboregionen och Egentliga Finland, men regionens förmåga att återhämta sig, skapa ny industriell företagsverksamhet och arbetsplatser är dock god. Regeringen har också anvisat 200 000 euro i regionutvecklingspengar och 400 000 euro i fullmakt för företagsstöd för den plötsliga strukturomvandlingen i Nådendalsregionen. Hävstångseffekten är ännu större när man till detta lägger till regionens och företagens satsningar, sade minister Lintilä.

Både ministern och utredaren tackade städerna Nådendal, Reso och Åbo för deras deltagande i utredningsarbetet och i synnerhet Neste Abp för gott samarbete och vilja att i egenskap av områdets ägare hitta områden för ny industriell verksamhet. 

Utredaren rekommenderar att ett utvecklingsbolag bildas och att området utvecklas till en industripark för bioekonomi och cirkulär ekonomi

Enligt utredningen kan man utgående från de markområden som ägs av Neste Abp anvisa områden som kan utvecklas för ny industriell verksamhet. Vid planeringen av den nya verksamheten ska man dock beakta Nestes hamn- och terminalverksamheter som blir kvar inom området.

Utredaren rekommenderar att det bildas ett utvecklingsbolag i aktiebolagsform vars verksamhet syftar till att utveckla området till ett kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Utvecklingsbolaget ska ha till uppgift att kartlägga företag, genomförbarheten av nya industriella spetsar, bildandet av ett industriparksbolag, finansieringskällor och sättet att förvärva markområden från Neste.

– Ekosystemet som helhet är viktigt såtillvida att projekten då kan stödja varandra och att man genom en gemensam infrastruktur kan uppnå betydande besparingar i enskilda projekt. Det anslag som staten anvisat för skötseln av strukturomvandlingen, kommunernas egna insatser samt företagsfinansieringen möjliggör resurser för det fortsatta arbetet. Jag har föreslagit att ett utvecklingsbolag ska bildas där städerna Nådendal, Reso och Åbo har en central roll. Neste och Fortum har också lovat att delta i det fortsatta arbetet. Jag hoppas att vi redan under det fortsatta arbetet får höra om företagens första investeringsbeslut, summerade Routila framtiden.


Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Panu Routila, utredare, tfn 040 503 6757
Janne Virtanen, chef för intressebevakningen, Egentliga Finlands förbund 040 583 6950
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150

 
Sivun alkuun