Hoppa till innehåll

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 14.00 | Publicerad på svenska 18.3.2021 kl. 16.56
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen enades i oktober 2020 om en verksamhetsmodell för hantering av situationer med akuta strukturomvandlingar och kriterier för utvärdering av situationerna. Utifrån en helhetsbedömning kommer de situationer som uppfyller kriterierna att omfattas av statsrådets tilläggsåtgärder och tilläggsfinansiering.

– Målet med den finansiering som statsrådet anvisar är att skapa mervärde för genomförandet och effekterna av strukturomvandlingsåtgärder i regionerna Nådendal, Kemi-Torneå och Lahtis. Med hjälp av finansieringen kan regionerna förnya sin näringsstruktur och därigenom skapa nya arbetstillfällen, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Det är viktigt att anvisa finansieringen till situationer med strukturomvandlingar, men man bör också se till att det finns utvecklingsmedel för tillväxtorienterade företag. I Södra och Västra Finland finns det många små och medelstora företag med potential för internationalisering. Till stöd för deras internationalisering beviljade regeringen nu tre miljoner euro, tillägger minister Lintilä.

Sammanlagt 600 000 euro för hanteringen av strukturomvandlingen i Nådendal

Neste Abp har fattat beslut om att lägga ned förädlingsverksamheten i Nådendal före utgången av mars 2021. I och med nedläggningen av raffinaderiet i Nådendal och omstruktureringen av oljeverksamheten försvinner sammanlagt cirka 370 arbetsuppgifter vid Neste Abp, av vilka 230 i Nådendal.

I regionen har man inlett de åtgärder som situationen kräver, och hösten 2020 tillsatte näringsminister Mika Lintilä Patria Abp:s styrelseordförande Panu Routila till utredare för den industriella framtiden i Nådendalsregionen. Routila överlämnar sin utredning till minister Lintilä inom de närmaste dagarna. Hörnstenen i förnyelsen av regionen och inledandet av ny affärsverksamhet är att Nestes fastigheter och område tas i nytt bruk samt att nya aktörer söks.

Den statliga tilläggsfinansieringen till Nådendal består av en regionutvecklingsfond på 200 000 euro och en fullmakt för företagsstöd på 400 000 euro, som kanaliseras till investerings- och utvecklingsprojekt för små och medelstora företag som skapar nya ersättande arbetsplatser.

Sammanlagt 1,1 miljoner euro för hanteringen av strukturomvandlingen i Kemi-Torneåregionen

Outokumpu Abp drar ner sin verksamhet och har minskat cirka arbetsplatser i Kemi-Torneåregionen. Aktörerna i Lappland har snabbt organiserat sig i en gemensam grupp för att precisera lägesbilden och utarbeta en åtgärdsplan för att arbetstagarna ska finna ny sysselsättning och för att främja regionens livskraft.

Efter beslutet om Outokumpu har det också förekommit positiva nyheter i regionen. Beslutet att bygga Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi har omfattande, positiva konsekvenser för näringslivet i hela regionen. Samtidigt ökar detta ytterligare behovet av åtgärder som främjar tillgången på kompetent arbetskraft och stärkandet av näringslivets förmåga att förnya sig. Det centrala är att lyckas vända strukturomvandlingen till en positiv förnyelse.

Den statliga tilläggsfinansiering som riktas till Kemi-Torneåregionen består av en regionutvecklingsfinansiering på 800 000 euro och en fullmakt för företagsstöd på 300 000 euro.

Resten av tilläggsfinansieringen för plötsliga strukturomvandlingar i Lahtis delas ut

Arbets- och näringsministeriet har allt som allt anvisat 1 065 000 euro i finansiering för hanteringen av den plötsliga strukturomvandlingen till följd av stängningen av Scanias dotterbolag SOE Busproduction Finland Oy:s busskorgsfabrik i Lahtis. Den 4 februari delade statsrådet redan ut en del av finansieringen, det vill säga 400 000 euro i regionutvecklingspengar. Den 18 mars delades resten av den totala finansieringen ut, det vill säga 100 000 euro i nationell fullmakt för företagsstöd, 365 000 euro i ESF-bevillningsfullmakt och 200 000 euro i fullmakt för ERUF-företagsstöd.

Tre miljoner euro till små och medelstora företag i Södra och Västra Finland för utveckling av beredskap för internationalisering

Statsrådet har beviljat Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland 1,7 miljoner euro för utveckling av små och medelstora företags beredskap för internationalisering i Södra Finland och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland 1,3 miljoner euro för motsvarande ändamål inom Västra Finland.

Finansieringen har riktats till understöd för utvecklande av företag enligt programmet för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt. Målet är att stödja särskilt färdigheterna för tillväxt och internationalisering för små företag som planerar internationalisering och befinner sig i början av internationaliseringen. Målet med programmet är att öka antalet nya företag som söker tillväxt genom internationalisering.

Finansieringen fördelas i sin helhet till Södra och Västra Finland, eftersom beloppet av de strukturfondsmedel som står till förfogande i regionerna i fråga är litet i förhållande till antalet små och medelstora företag med tillväxtpotential och potential för internationalisering. Avsikten är dock att programmet också ska tillämpas i Östra och Norra Finland med medel från strukturfondsprogrammet. 

Närmare information om innehållet i programmet för påskyndande av tillväxten, finansieringskriterierna och ansökan om utvecklingsunderstöd för projekt enligt programmet finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.


Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Petra Stenfors, specialsakkunnig (finansiering för plötslig strukturomvandling), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7282
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman (understöd för små och medelstora företags beredskap för internationalisering), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3684

Tillbaka till toppen