Hyppää sisältöön

Finland klarar sig bra i jämförelsen av genomförandet av EU:s inre marknad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2022 12.09
Pressmeddelande
EU-lippuja lipputangoissa

Resultattavlan för 2020 som mäter genomförandet av EU:s inre marknad har publicerats. Med inre marknaden avses den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital inom EU. Till den nyaste resultattavlan har fogats tre nya aktuella teman som påverkar den inre marknaden: små och medelstora företags verksamhetsmiljö, en grön omställning inom industrin samt marknadskontroll.

Europeiska kommissionen publicerar årligen en resultattavla för den inre marknaden som landsvis anger läget i fråga om genomförandet och tillämpningen av reglerna för den inre marknaden. I resultattavlan jämförs genomförandet av EU:s inre marknad inom åtta politikområden och vid tillämpningen av tio instrument för förvaltningen. År 2020 har genomförandet av den inre marknaden inom vissa uppföljningsområden förbättrats något i hela EU 2020. Allmänt taget har situationen på den inre marknaden varit stabil. Finland klarar sig i likhet med tidigare år bättre än genomsnittet för EU.

Trots den allmänna goda utvecklingen har alla EU-länder också tydliga utvecklingsobjekt när det gäller genomförandet av den inre marknaden. Coronapandemin har också påverkat verksamheten på den inre marknaden. Digitaliseringen har utvecklats snabbare, men samtidigt har t.ex. vissa medlemsländer begränsat den fria rörligheten för varor inom EU.

Den landsspecifika jämförelsen ger en konkret bild av bland annat vilka frågor man i ländernas nationella lagstiftning borde satsa på för att utveckla den inre marknaden. Genom ett effektivare genomförande av den inre marknaden kan företag och medborgare bättre än för närvarande dra nytta av de friheter och rättigheter som den inre marknaden medför.

Tre nya politikområden ingår i resultattavlan

I resultattavlan för den inre marknaden har i år tagits med tre nya politikområden: små och medelstora företagsverksamhetsmiljö, den gröna omställningen inom industrin samt marknadskontrollen. Coronapandemin har försvårat verksamheten i många små och medelstora företag och år 2020 sjönk antalet små och medelstora företag i EU-länderna med 1,3 procent. År 2021 har redan varit något bättre än året innan, men EU-länderna måste ändå satsa på att skapa en gynnsam företagsmiljö för små och medelstora företag.

Det andra nya politikområdet i resultattavlan granskar hur den gröna omställningen inom industrin genomförs i EU. En stor del av den europeiska industrin baserar sig fortfarande på förbrukning av naturresurser. Den gröna omställningen kommer inom den närmaste framtiden att reformera hela EU:s industri och ekonomi. 

Det tredje nya politikområdet som lagts till resultattavlan är marknadskontroll, som är en väsentlig del av en fungerande inre marknad. Genom marknadskontrollen säkerställs det att bestämmelserna iakttas och att farliga produkter inte finns på EU:s inre marknad. 

De viktigaste frågor som lyfts fram i resultattavlan för den inre marknaden 2020

En fungerande inre marknad kräver större satsningar och åtgärder av medlemsstaterna

År 2020 har det tagit längre tid för EU-medlemsstaterna att införliva inremarknadsdirektiven i den nationella lagstiftningen. Allt fler direktiv har inte genomförts, dvs. införlivats i den nationella lagstiftningen inom utsatt tid. Även antalet överträdelser av inremarknadsreglerna har ökat. Medlemsstaterna måste i högre grad än för närvarande satsa på genomförandet av direktiven samt på förebyggande och ingripande av överträdelser. 

Medlemsstaterna ska garantera de administrativa resurser som behövs för att genomföra den inre marknaden. Till exempel fördröjs behandlingen av  fallen av att tjänsten Solvit har för små personalresurser. Solvit är ett inofficiellt problemlösningsinstrument som hjälper medborgare och företag med problem som gäller felaktig eller bristfällig tillämpning av EU-lagstiftningen. 

Det är lättare än tidigare att få information och råd om den inre marknaden

EU-medborgare har mer och lättare tillgång till information om den inre marknaden i olika informations- och rådgivningstjänster. I fjol lämnades över 2 600 fall in till tjänsten Solvit, av vilka 80 procent kunde avgöras. 

Ett annat exempel på medborgarnas informations- och rådgivningstjänster är portalen Your Europe, där man har samlat information och rådgivningstjänster om medborgarnas och företagens rättigheter på den inre marknaden. Portalen hade närmare 33 miljoner visningar 2020. 

Den inre marknaden ska beaktas bättre än tidigare vid offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen har en viktig roll i medlemsstaternas ekonomi. Vid offentlig upphandling finns det fortfarande mycket rum för utveckling när det gäller genomförandet av den inre marknaden, eftersom det i många offentliga anbudsförfrågningar kommer in endast få anbud och det lägsta priset fortfarande ofta är det viktigaste urvalskriteriet. Bristen på öppen och effektiv konkurrens utgör ett hinder för den inre marknaden.

Ytterligare information:
Niina Etelävuori, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, 029 504 7022

 
Sivun alkuun