Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Täydennyksiä harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmaan

SisäministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
21.9.2020 15.38
Uutinen

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä päätti 10.9.2020, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpide-ohjelmaa täydennetään neljällä uudella hankkeella. Hankkeet tukevat toimia, joilla torjutaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä.

Uudet hankkeet ovat

  1. Selvitys tietojenvaihdon ja analyysitoiminnan katvealueista työperäisen maahanmuuton valvonnan moniviranomaisyhteistyössä
  2. Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa
  3. Selvitys työperusteisia oleskelulupahakemuksia käsittelevien viranomaisten edellytyksistä havaita hyväksikäytön riskitekijöitä
  4. Työsuojeluhallinnon analyysitoiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen moniviranomaistoiminnan tarpeisiin

Viranomaisten tiedonvaihto maahanmuuttoon liittyen väärinkäytösten torjunnassa

Selvityksen tavoitteena on löytää parempia viranomaisyhteistyön toimintamalleja ja tietojen rekisteröintiä väärinkäytöksiin puuttumiseksi. Hankkeessa muun muassa kartoitetaan keskeisten viranomaisten rekisterit ja tietovarannot sekä onko olemassa oleva tieto helposti käytettävissä.

Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2021, ja sen kestoksi on arvioitu noin 4–5 kuukautta. Kehittämisehdotukset tulevat talousrikostorjunnan toimeenpanoryhmän ja ohjausryhmän käsittelyyn.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyt eri maissa

Hankkeessa tehdään kansainvälinen vertailu muiden Pohjoismaiden ja EU-maiden menettelyistä ja käytännöistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyssä. Vastaavia selvityksiä ei ole aiemmin tehty.

Hanke käynnistyy syksyllä 2020 tai alkuvuodesta 2021. Sen kesto on noin 3–6 kuukautta.

Työperusteisia oleskelulupahakemuksia käsittelevien viranomaisten edellytykset havaita hyväksikäytön riskitekijöitä

Työperäisiä oleskelulupia käsittelevillä viranomaisilla (TE-toimistot, ELY-keskus, Maahanmuuttovirasto) on erilaiset mahdollisuudet ja edellytykset havaita työperäisen hyväksikäytön riskitekijöitä.

Hankkeessa selvitetään esteet ja käytännöt, jotka huonontavat lupaviranomaisten mahdollisuuksia havaita hyväksikäytön riskejä. Selvityksessä esitetään toimenpidesuositukset esteiden poistamiseksi ja käytäntöjen muuttamiseksi.

Hanke käynnistyy syksyllä 2020 tai alkuvuodesta 2021. Sen kesto on noin 3–6 kuukautta.

Työsuojeluhallinnon analyysitoiminnan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on valvontatoimien vaikuttavuuden ja pimeän työn torjunnan tehostaminen.

Hankkeessa tunnistetaan, analysoidaan ja mallinnetaan työsuojeluhallinnon tehokkaimmat pimeän työn torjunnan operatiiviset tavat, toimet ja tehtävät sekä pilotoidaan toteuttamiskelpoisia ja tehokkaita toimintamalleja moniviranomaisyhteistyöhön.

Hanke toteutetaan vuosien 2021–2023 aikana.

Hallitus torjuu harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla

Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020–2023. Strategian toimeenpanosta ja päivittämisestä sekä toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta vastaa työministeri Tuula Haataisen johtama harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä. Strategiaa ja toimenpideohjelmaa voidaan tarvittaessa päivittää sen voimassaoloaikana.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 0295 048 938 (harmaan talouden torjunta)
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 0295 048 022 (ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta)
hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, p. 0295 063 731

Tuula Haatainen
 
Sivun alkuun