Hyppää sisältöön

TEM:ltä lausunto Loviisan voimalaitosten jatkon YVA-ohjelmasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2020 8.15
Tiedote
Kuvassa Fortumin ydinvoimalaitos Loviisassa
Fortumin ydinvoimalaitos Loviisassa

Fortum toimitti 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriöön YVA-ohjelman, joka käynnisti arvioinnin Loviisan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstä poiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen jatkovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. TEM antoi ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 26.11.2020.

Fortumin YVA-ohjelmassa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat molempien laitosyksiköiden käytön jatkaminen noin vuoteen 2050 saakka tai ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto nykyisten lupajaksojen (2027 ja 2030) päättymisen jälkeen.

TEM toteaa lausunnossaan, että Fortumin laatima YVA-ohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:n mukaiset sisältövaatimukset, ja on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittävä suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi edellyttäen, että ministeriön antamassa lausunnossa esitetyt asiat otetaan huomioon hankkeen edetessä ja YVA-menettelyn myöhemmissä vaiheissa.

Lausunnossaan TEM pyytää tarkennuksia mm. laitoksen ikääntymisen hallinnasta, ilmastonmuutoksen ja, jäähdytysvesien huomioon ottamisesta arvioinnissa, onnettomuuksien seurauksien ja niiden ehkäisemisen kuvaamisesta sekä ydinjätehuoltoon liittyvistä arvioinnista.

Fortumin YVA-ohjelmasta järjestettiin lausuntokierros 26.8-26.10.2020. YVA-lain mukainen yleisötilaisuus järjestettiin Loviisassa 3.9.2020. Ministeriöön toimitettiin yhteensä 39 kansallisen kuulemisen lausuntoa ja mielipidettä.

Lausunnoissa arviointiohjelmaa pidetään pääosin kattavana. Lausunnonantajat esittävät kuitenkin joitakin yksittäisiä kommentteja, jotka tulisi huomioida ja arvioida YVA-menettelyssä. Kommentteja tuli erityisesti ydinvoimalaitoksen vesistövaikutuksiin sekä onnettomuusmallinnukseen liittyen. Lisäksi lausunnoissa ja mielipiteissä esitetään muitakin kysymyksiä, huomautuksia ja näkökohtia, joihin hankkeesta vastaavan on syytä kiinnittää huomiota.

Koska ydinvoimalaonnettomuustilanteessa on mahdollisuus valtion rajat ylittäviin vaikutuksiin, ohjelmasta järjestettiin myös kansainvälinen kuuleminen Espoon sopimuksen mukaisesti. Kansainvälisen kuulemisen yhteysviranomaisena toimi ympäristöministeriö.

Espoon sopimuksen mukaisessa kuulemisessa Ruotsi, Viro, Venäjä, Norja, Tanska, Liettua, Saksa ja Itävalta ilmoittivat osallistuvansa hankkeen YVA-menettelyyn. EU-kansalaisten ja -järjestöjen lausuntoja vastaanotettiin yhteensä 20 kappaletta. Kansainvälisessä kuulemisessa korostui vakavan ydinonnettomuuden riskit ja sen seuraukset.

Lausunnot ja mielipiteet ovat saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

YVA-prosessi jatkuu ympäristövaikutusten arvioinnilla sekä niistä laadittavalla YVA-selostuksella. Alustavan arvion mukaan Fortum toimittaisi selostuksen ministeriöön syksyllä 2021. Arviointiselostus olisi silloin nähtävillä syys- ja lokakuussa. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä annettaisiin tällöin joulukuussa 2021. Sen jälkeen YVA-selostus liitettäisiin laitoksen jatkoa koskevaan käyttö- tai käytöstäpoiston lupahakemukseen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 029 504 8274
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

 
Sivun alkuun