Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Uttalande från ANM om MKB-programmet för fortsättningen av Lovisa kraftverk

Arbets- och näringsministeriet
27.11.2020 8.15
Pressmeddelande
Bild: Fortums kärnkraftverket i Lovisa
Fortums kärnkraftverket i Lovisa

Fortum lämnade 13.8.2020 in ett MKB-program till arbets- och näringsministeriet. Programmet inledde en bedömning av miljökonsekvenserna av den eventuella förlängningen av driften av kraftverket i Lovisa och alternativt av de fortsatta alternativen för nedläggningen av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall. Arbets- och näringsministeriet gav kontaktmyndighetens utlåtande om programmet 26.11.2020.

De huvudalternativ som granskas i Fortums MKB-program är att båda kraftverksenheterna fortsätter att drivas fram till ungefär år 2050 eller att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna (2027 och 2030) har löpt ut.

ANM konstaterar i sitt utlåtande att det MKB-program som Fortum utarbetat omfattar de innehållskrav som anges i 3 § i MKB-förordningen och att det till sin omfattning och noggrannhet är en tillräcklig plan för bedömning av projektets miljökonsekvenser, förutsatt att de omständigheter som framförs i ministeriets utlåtande beaktas när projektet framskrider och i de senare skedena av MKB-förfarandet.

I sitt utlåtande begär ANM preciseringar bl.a. i fråga om hanteringen av anläggningens åldrande, beaktandet av klimatförändringen och kylvattnen i bedömningen och beskrivningen av följderna av olyckor samt förebyggandet av dem och bedömningen av kärnavfallshanteringen.

Ett remissförfarande för MKB-programmet ordnades 26.8–26.10.2020. En offentlig tillställning enligt MKB-lagen ordnades i Lovisa 3.9.2020. Till ministeriet sändes sammanlagt 39 utlåtanden och åsikter från det nationella samrådet.

I utlåtandena anses bedömningsprogrammet i huvudsak vara täckande. Remissinstanserna framför dock vissa enskilda kommentarer som bör beaktas och bedömas vid MKB-förfarandet. Kommentarer kom in särskilt i anslutning till konsekvenserna för vattendragen av ett kärnkraftverk samt olycksmodelleringen. I utlåtandena och åsikterna framförs dessutom också andra frågor, anmärkningar och synpunkter som den projektansvarige bör fästa uppmärksamhet vid.

Eftersom det vid en kärnkraftsolycka finns möjlighet till gränsöverskridande konsekvenser, ordnades också ett internationellt samråd om programmet i enlighet med Esbokonventionen. Kontaktmyndighet för det internationella samrådet var miljöministeriet.

Vid samrådet enligt Esbokonventionen meddelade Sverige, Estland, Ryssland, Norge, Danmark, Litauen, Tyskland och Österrike att de deltar i projektets MKB-förfarande. Sammanlagt 20 EU-medborgares och EU-organisationers utlåtanden togs emot. Vid det internationella samrådet framhävdes riskerna för en allvarlig kärnolycka och följderna av den.

Utlåtandena och åsikterna finns tillgängliga på arbets- och näringsministeriets webbplats.

MKB-processen fortsätter med en miljökonsekvensbedömning och en MKB-beskrivning av dem. Enligt en preliminär bedömning ska Fortum lämna beskrivningen till ministeriet hösten 2021. Konsekvensbeskrivningen ska då vara framlagd i september och oktober. Kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges då i december 2021. Därefter fogas MKB-beskrivningen till ansökan om tillstånd för fortsatt drift eller avveckling av anläggningen.

Ytterligare upplysningar:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125

 
Sivun alkuun