Hyppää sisältöön

Työryhmä: Ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistus tarpeen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2020 9.52
Tiedote
Anja Liukko, Liisa Heikinheimo, Mika Lintilä

Ydinenergialainsäädännön uudistamistarpeita selvittänyt työryhmä pitää tarpeellisena käynnistää lainsäädännön kokonaisuudistus nykysäädöstön vaikeaselkoisuuden ja ydinlaitosten toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja odotettavissa olevan kehityksen myötä. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle 27.8.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti viime lokakuussa työryhmän selvittämään ydinenergialain muutostarpeita. Sen tehtävänä oli kartoittaa ydinenergian tuotannon nykytila ja kehitysnäkymät sekä ydinlaitosten elinkaaren ja niihin liittyvän polttoainekierron sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvän sääntelyn kehittämistarpeita.

Työryhmän mukaan lainsäädäntö on mukautunut yleiseen oikeudelliseen kehitykseen ja täyttää edelleen yhteiskunnan kokonaisedun varmistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja Suomen kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Säädöstön vaikeaselkoisuuden ja toimintaympäristömuutosten lisäksi kokonaisuudistusta puoltaa myös se, että päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat nousseet keskeisiksi tavoitteiksi energia- ja ilmastopolitiikassa.

Työryhmän mukaan lainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisiä periaatteita olisivat:

1. Suomi huolehtii jatkossakin kansainvälisten ydinenergian käyttöön liittyvien sopimusten, sitoumuksien ja parhaiten käytäntöjen noudattamisesta.

2. Ydinlaitosten elinkaaren kattava lupajärjestelmä (valtioneuvoston periaatepäätös, jonka eduskunta voi hyväksyä tai hylätä, sekä rakentamislupa, käyttölupa ja lupa ydinlaitoksen käytöstä poistamiselle) on tarpeen säilyttää, ja siinä tulee kunnioittaa läpinäkyvästi ja tehokkaasti kansanvaltaista päätöksentekoa.

Lupajärjestelmää on kuitenkin tarpeen kehittää.  Lupaprosessin alkuvaiheessa tulisi asioita käsitellä yleisellä tasolla ja yksityiskohtaiseen käsittelyyn siirrytään prosessien myöhäisemmässä vaiheessa. Ratkaisujen hyväksyttävyyden ennakoitavuutta olisi tarpeen lisätä esimerkiksi ennakkohyväksyntöjen avulla ja päällekkäisiä prosesseja tulisi vähentää. Lisäksi lupa ydinlaitoksen käytöstä poistamiselle olisi uudistettava.

3. Ydinlaitoksen turvallisuutta ja teknologiaa sekä toimijoita ja viranomaisia koskevat vaatimukset ja odotukset esitetään selkeästi ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheissa ja suhteutetaan toiminnasta aiheutuvaan riskiin ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle.

4. Käytetyt käsitteet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Työryhmän lupajärjestelmään liittyvät kehittämislinjaukset edistäisivät myös modulaaristen ja sarjavalmisteisten ydinlaitoshankkeiden (Small Modular Reactor, SMR) toteuttamista.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

 
Sivun alkuun