Hyppää sisältöön

Arbetsgrupp: En totalreform av kärnenergilagstiftningen behövs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 9.52
Pressmeddelande
Anja Liukko, Liisa Heikinheimo, Mika Lintilä

Den arbetsgrupp som utrett behoven att reformera kärnenergilagstiftningen anser att det är nödvändigt att inleda en totalreform av lagstiftningen i och med att den gällande lagstiftningen är svåröverskådlig och de förändringar som skett i kärnanläggningarnas verksamhetsmiljö och den förväntade utvecklingen. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä den 27 augusti 2020.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i oktober i fjol en arbetsgrupp för att utreda ändringsbehov i fråga om kärnenergilagen. Den hade i uppgift att kartlägga kärnenergiproduktionens nuläge och utvecklingsutsikter samt behoven av att utveckla bestämmelserna om kärnanläggningars livscykel och kärnbränslecykel och slutförvaringen av använt kärnbränsle.

Enligt arbetsgruppen har lagstiftningen anpassats till den allmänna rättsliga utvecklingen och uppfyller fortfarande de mål som gäller säkerställandet av samhällets helhetsintresse och säkerheten och den uppfyller Finlands folkrättsliga förpliktelser. Utöver att lagstiftningen är svåröverskådlig och att verksamhetsmiljön förändras talar också det faktum att minskning av utsläppen och bekämpning av klimatförändringen har blivit centrala mål inom energi- och klimatpolitiken för en totalreform.

Enligt arbetsgruppen är de centrala principerna för en totalreform av lagstiftningen följande:

1. Finland ska även i fortsättningen se till att internationella avtal, åtaganden och bästa praxis för användningen av kärnenergi iakttas.

2. Det är nödvändigt att bevara ett tillståndssystem som täcker kärnanläggningarnas livscykel (statsrådets principbeslut, som riksdagen kan godkänna eller förkasta, samt byggnadstillstånd, drifttillstånd och tillstånd till nedläggning av en kärnanläggning) och där ska man på ett transparent och effektivt sätt respektera det demokratiska beslutsfattandet.

Tillståndssystemet behöver dock utvecklas. I tillståndsprocessens inledningsskede bör ärendena behandlas på en allmän nivå och man övergår till detaljerad behandling i ett senare skede av processerna. Det är nödvändigt att öka förutsägbarheten i fråga om godtagbara lösningar till exempel med hjälp av förhandsgodkännanden, och överlappande processer bör minskas. Dessutom ska tillståndet för nedläggning av en kärnanläggning förnyas.

3. De krav och förväntningar som ställs på säkerheten och tekniken i kärnanläggningar samt på aktörerna och myndigheterna bör presenteras tydligt i de olika skedena av kärnanläggningens livscykel och sättas i relation till riskerna med verksamheten för människorna, miljön och samhället.

4. De begrepp som använts är tydliga och begripliga.

Arbetsgruppens utvecklingsriktlinjer för tillståndssystemet främjar också genomförandet av modulära och serietillverkade kärnanläggningsprojekt (Small Modular Reactor, SMR).

Ytterligare information:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078

 
Sivun alkuun