Hyppää sisältöön

Förordningen om granskning av utländska investeringar i kraft den 10 april 2019

arbets- och näringsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2019 11.06
Pressmeddelande

Europaparlamentets och rådets förordning om granskning av utländska direktinvesteringar (förordning om granskning av investeringar) träder i kraft den 10 april 2019. Förordningen skapar en ram för granskning av utländska investeringar i medlemsstaterna och inrättar en samarbetsstruktur för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Förordningens tillämpningsområde omfattar sådana utländska direktinvesteringar som har samband med säkerhet och allmän ordning. Bakgrunden är Europarådets riktlinje från sommaren 2017 som eftersträvade åtgärder för investeringar inom strategiska sektorer. Förordningen börjar tillämpas i sin helhet den 11 oktober 2020, vilket föregås av en genomförandetid på 18 månader.

Medlemsstaterna och kommissionen utbyter information om utländska direktinvesteringar oberoende av om dessa är föremål för granskning i mållandet. I varje EU-medlemsstat och i kommissionen ska det också inrättas en egen kontaktpunkt för samordning och genomförande. Ansvaret för ett beslut om inrättande av ett granskningssystem eller om granskning av en viss utländsk direktinvestering ligger enbart på medlemsstaterna.

I fråga om investeringar som omfattas av förordningens tillämpningsområde förutsätter förordningen att utländska investerare och företag bl.a. lämnar uppgifter om investerarens ägarstruktur,  om det finansiella ursprunget för och det uppskattade värdet av investeringen samt om eventuellt bedrivande av verksamhet i andra EU-länder. Den tid som går åt till informationsutbytet på EU-nivå förväntas inte ha några betydande konsekvenser för handläggningstiderna i Finland när det gäller bekräftande av utländska företagsköp som granskas, annat än i undantagsfall.

När utländska direktinvesteringar granskas bör medlemsstaterna beakta investeringarnas effekter på till exempel kritisk infrastruktur, kritisk teknik, försörjningsberedskap och tillgång till kritisk information samt mediefrihet och mediepluralism.

I Finland behandlas ärenden som gäller tillsyn över och bekräftelse av företagsköp av arbets- och näringsministeriet (ANM). Den finländska lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012), dvs. den s.k. företagsköpslagen, har varit i kraft sedan 2012. För närvarande har 14 medlemsstater nationella granskningssystem. Även om det finns skillnader i formerna och tillämpningsområdena för systemen, syftar de alla till att upprätthålla säkerheten och den allmänna ordningen på nationell nivå. Flera medlemsstater reviderar för närvarande sina granskningssystem eller inför nya system.

Ytterligare upplysningar:

Marjaana Aarnikka, handelsråd, ANM, tfn 050 338 4350, [email protected]
Petteri Kotilainen, ambassadråd, UM, tfn 029 535 1719, [email protected]

 
Sivun alkuun