Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp; EV 306/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 158/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, p. +35 8295048937

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja heidän edustajiensa valtuuksia selkiytetään tavalla, joka varmistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikalla. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa työaikalain toimivuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle seuraavan vaalikauden aikana.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Työaikalaki
 2. Arbetstidslag
 3. Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet
 5. Laki työsopimuslain 11 a luvun 9 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen
 7. Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 § i semesterlagen
 9. Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
 11. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
 13. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare
 15. Laki työttömyysturvalain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 4 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 17. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 4 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 19. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 21. Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n ja 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen
 23. Laki puolustusvoimista annetun lain 44 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 44 § i lagen om försvarsmakten
 25. Laki valmiuslain 93 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 93 § i beredskapslagen
 27. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 77 § i lagen om yrkesutbildning
 29. Laki eläintautilain 88 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 88 § i lagen om djursjukdomar