Hallituksen esitys TEM/2020/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

HE 87/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvan energian direktiivin alkuperätakuita koskeva sääntely sekä sähkömarkkinadirektiivin säännökset sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Esityksen tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Ehdotetulla lailla alkuperätakuujärjestelmää koskeva kansallinen sääntely laajennettaisiin sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Alkuperätakuita myönnettäisiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian lisäksi ydinvoimalla tuotetulle sähkölle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Energian alkuperän varmennusvelvoite laajennettaisiin koskemaan kaikkia energiamuotoja erikseen säädetyin poikkeuksin. Ehdotetussa laissa nimettäisiin sähkön, kaasun ja vedyn sekä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterien ylläpitäjät. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi energian alkuperätakuista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sääntelyn taloudelliset vaikutukset toiminnanharjoittajiin vaihtelevat energiamuodottain. Sähkön alkuperätakuujärjestelmän osalta sääntelyyn tulevat muutokset ovat vähäisiä ja siten myös vaikutukset. Kaasun ja vedyn sekä lämmön ja jäähdytyksen osalta ehdotuksen vaikutukset toiminnanharjoittajille nykytilaan verrattuna ovat merkittäviä, koska jatkossa varmennusvelvoite lain mukaisilla alkuperätakuilla koskisi myös niitä niiden markkinoidessa tai myydessä alkuperältään määriteltyä energiaa erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Alkuperätakuiden avulla mahdollistetaan energiankäyttäjille energian alkuperää koskevien valintojen tekeminen ja lisätään energiankäyttäjien luottamusta energian alkuperästä esitettäviin väitteisiin. Toimiva ja luotettava alkuperätakuujärjestelmä mahdollistaa uusiutuvan energian kysynnän kasvamisen ja sitä kautta aiheutuvat myönteiset ympäristövaikutukset. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Energiaviraston laajentuvat tehtävät edellyttävät viraston henkilöresurssien lisäämistä ja sähköisen alkuperätakuurekisterin kehittämistä. Vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyy 230 000 euron määrärahan lisäys Energiaviraston toimintamenoihin energian alkuperätakuita koskevan lainsäädännön toimeenpanoon. Lisäksi toimeenpanoon kohdistetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alan olemassa olevia määrärahoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen