Hallituksen esitys TEM/2021/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 86/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitussihteeri Eeva Vartio, p. 029 5163122
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 30.9.2021 asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Kaikkien yritysten toimintaedellytysten ei arvioida palautuvan normaaliksi vielä kesällä 2021. Kuluttajakysynnän elpymisessä ja yritystoiminnan palautumisessa saattaa olla toimialasta riippuen viivettä, minkä johdosta myös yritystoiminnan tulonmuodostuksessa arvioidaan olevan todennäköisesti viivettä. Kansaneläkelaitos kannatti lausuntokierroksella antamassaan lausunnossa työttömyysturvalainsäädännön poikkeussäännösten saman pituista voimassaoloaikaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja se olisi voimassa 30.9.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset. Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin ajalle 1.7.2021-30.9.2021. Yrittäjien työmarkkinatukea koskevan väliaikaisen muutoksen voimassaolon jatkaminen lisäisi valtiolle aiheutuvia työttömyysturvamenoja arviolta noin 48 miljoonaa euroa. Meno kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan momentille 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), jolle ehdotetaan vastaavaa lisäystä vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen