Valtioneuvoston päätös TEM/2022/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kari Klemm, Hallitusneuvos p.+35 8295063523
Asia
Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Wpd Finland Oy saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevan uuden merituulivoimapuiston suunnitellulla alueella Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa ja sen täydennyksessä kuvatulla tavalla. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 30.11.2023 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellainen teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen hankealue uudelle merituulivoimapuistolle, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Wpd Finland Oy:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeeseen liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa ja sen täydennyksessä sekä hakijan antamassa selityksessä kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen