Valtioneuvoston asetus TEM/2023/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +35 8295049084

Asia

Valtioneuvoston asetusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018) muutettaisiin siten, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimivaltaa antaa muiden työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaina olevia työnhakijoita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja laajennettaisiin. Muutoksella pyritään lyhentämään työnhakijan työttömyysturvaoikeuden ratkaisemiseen ja etuusoikeutta koskevan työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen kuluvaa aikaa. Asetuksessa säädettäisiin lisäksi siitä, että vuorotteluvapaalla olevan henkilön harjoittaman yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta koskevat työvoimapoliittiset lausunnot antaisi kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto on hoitanut vastaavaa tehtävää jo nykyisin, ja asetusmuutoksessa olisi kyse lainsäädännön selkeyttämisestä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetut muutokset eivät vaikuttaisi julkisen talouden menoja lisäävästi tai vähentävästi. Ehdotukset eivät vaikuttaisi myöskään työnhakijoiden oikeuteen saada työttömyysetuutta tai vuorotteluvapaalla olevien henkilöiden oikeuteen saada vuorottelukorvausta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen