Hyppää sisältöön
Media

Selkeät pelisäännöt nollatuntisopimuksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2017 14.01
Tiedote

Nollatuntisopimuksiin saadaan selkeät pelisäännöt hallituksen esityksen myötä. Hallitus antoi esityksen vaihtelevan työajan sopimuksista eduskunnalle 14.12.2017.

Niin sanotuissa nollatuntisopimuksissa työaikaehto on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta liukuvana. Näihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyy epäkohtia, joiden ratkaisemiseen eduskunnalle annettu hallituksen esitys tähtää.

Esitys ratkaisee nollatuntisopimuksiin ja muihin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä epäkohtia

Vaihtelevan työajan sopimiselle määritellään käyttöala. Vaihtelevasta työajasta ei saisi sopia, jos työnantajalla olisi kiinteä työvoimatarve. Säännös merkitsee sitä, että työnantajan työvoimatarpeen ja työaikaehdon välillä on riippuvuussuhde. Jos työvoimatarve on kiinteä, työaikaehdonkin on oltava kiinteä. Jos työvoimatarve vaihtelee, työaikaehtokin saa perustua vaihtelevaan työaikaan.

Vaihtelevan työaikaehdon alarajaa ei saisi sopia pienemmäksi kuin todellinen työvoimatarve edellyttää. Jos työvoimatarve esimerkiksi vaihtelee 20 ja 30 tunnin välillä, ei olisi sallittua sopia 0-30-tunnin sopimuksesta.

Säännöksen tarkoituksena on ennen kaikkea estää työsuhdeturvan kiertäminen vaihtelevaa työaikaehdon avulla.

Sairausajan palkkaan täsmennyksiä

Esityksessä täsmennetään sairausajan palkan maksuvelvollisuutta vaihtelevaa työaikaa käytettäessä. Sairausajan palkka pitäisi maksaa silloin, kun työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu tai olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä.

Irtisanomiseen korvaus ansionmenetyksestä

Irtisanomisajan tarkoituksena on antaa toiselle sopijapuolelle mahdollisuus varautua työsuhteen päättymisen seurauksiin. Käytännössä tämä tarkoitus voi jäädä täyttymättä, jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ja lopettaa samalla työn tarjoamisen.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan, jos työnantajan irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn määrän, työnantajan on korvattava alituksesta aiheutuva ansionmenetys.

Työvuoroluettelolla ennakoitavuutta

Jokaisella työpaikalla on oltava työvuoroluettelo, josta ilmenee muun muassa työajan alkamiset ja päättymiset. Työvuoroluettelo on laadittava niin pitkäksi ajaksi kuin mahdollista ja se on annettava viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista.

Työvuoroluetteloa koskevilla muutoksilla on vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän kannalta kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on ennakoitavuuden parantaminen ja työntekijä saa tiedon työvuoroistaan nykyistä aikaisemmin. Toinen tavoite on selkeyttää nykyistä oikeustilaa sen suhteen, lukeutuuko työaika työaikalain tarkoittamaksi säännölliseksi työajaksi vai lisätyöksi.

Lisäksi työaikalakia muutettaisiin siten, että vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä ei voisi työsopimuksessaan antaa kestoltaan rajoittamatonta lisätyösuostumusta.

Työttömyysturvaan selkeyttä

Nollatuntisopimuksen ajalta voi jo nykyisin saada soviteltua työttömyysetuutta, jos työtä on tarjolla vain vähän. Nollatuntisopimuksen irtisanomisen takia mahdollisesti asetettava korvaukseton määräaika eli ns. karenssi saattaa kuitenkin joissakin tilanteissa olla kohtuuton.

Työstä eroamiseen liittyvät ongelmat ratkaistaisiin esityksen mukaan siten, että korvauksetonta määräaikaa ei asetettaisi, jos työntekijä irtisanoutuu eikä työtä ole viimeisten 12 viikon aikana ollut millään viikolla tarjolla pääsääntöisesti vähintään 18 tuntia. Tuntiraja on sama, joka kerryttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa.

Tarkoituksena ei ole luoda yleistä perustetta erota työstä ilman korvauksetonta määräaikaa. Tämän vuoksi muutoksen ulkopuolelle on rajattu tilanteet, joissa työntekijälle taataan työsopimuksessa jokin tietty määrä työtunteja.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2018.

Hallituksen esitys

Ministeri Lindströmin esitys tiedotustilaisuudessa

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, p. 029 504 9001
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236

 
Sivun alkuun