Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Metoder för att höja sysselsättningsnivån lyfts fram i arbets- och näringsministeriets syn på arbetsmarknaden

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2019 10.01
Pressmeddelande

En höjning av sysselsättningsnivån till 75 procent och en ökning av antalet sysselsatta i arbetsför ålder med över 100 000 under följande valperiod förutsätter reformer av trepartssamarbetet och arbetslivets spelregler, stärkande av det arbetslivsorienterade lärandet, arbetskraftspolitik som stöder tillväxt och sysselsättning samt arbetskraftsinvandring. Samtidigt behövs en översyn av förhållandet mellan arbetet och den sociala tryggheten.

I sitt tjänstemannainlägg lyfter arbets- och näringsministeriet fram sådana arbetsmarknadsrelaterade lösningar som har en möjlighet att inverka på sysselsättningsnivån och arbetsmarknadens funktion. Utgångspunkten är en samordnad arbets- och näringspolitik. I inlägget gås arbetsmarknadens utvecklingsutsikter igenom samtidigt som centrala frågor och lösningsalternativ lyfts upp till diskussion.

– Finlands sysselsättningsnivå bör höjas för att vår välfärdsstat ska kunna upprätthållas. De enkla metoderna för att höja sysselsättningsnivån har redan använts, så nu behövs även svåra lösningar. I vår syn på arbetsmarknaden lyfter vi fram lösningar genom vilka man kan inverka på arbetsmarknadens funktion, utvecklingen av kompetensen, arbetskraftsinvandringen och reformerandet av arbetskrafts- och företagstjänsterna, understryker kanslichef Jari Gustafsson.

Som bakgrund till synen på arbetsmarknaden har man samlat in ett omfattande bakgrundsmaterial, utifrån vilket man har utformat en lägesbild, en målbild och metodalternativ.

– Vi lyfter fram ett behov av att reformera trepartssamarbetet tillsammans med arbetsmarknadens parter. Vi ser som viktigt att en gemensam lägesbild ska stå som utgångspunkt för trepartssamarbetet och att alla åtgärder ska syfta till en höjning av sysselsättningsnivån. Målet är en verksamhetsmiljö som stöder tillväxt och sysselsättning, fortsätter kanslichef Gustafsson.

En inkluderande arbetskraftspolitik stöder hållbar tillväxt

Under den pågående regeringsperioden har sysselsättningen förbättrats i alla åldersgrupper. Rekryteringsproblemen har dock ökat klart, och sysselsättningshindren för särskilda grupper, såsom partiellt arbetsföra, har man inte lyckats undanröja i tillräcklig grad. En höjning av sysselsättningsnivån begränsas i nuläget av tillgången på arbetskraft och matchningsproblem på arbetsmarknaden.

– Det krävs ett nytänkande i fråga om metoder för att alla grupper ska kunna delta på arbetsmarknaden. För att exempelvis partiellt arbetsföra ska kunna arbeta i så stor utsträckning som möjligt behövs reformer och bättre samordning av arbete, social trygghet och tjänster. Mer deltidsarbete är också ett sätt att öka deltagandet. I de länder där sysselsättningsnivån är hög är också andelen deltidsarbete betydligt större än hos oss, berättar kanslichefen.

– Dessutom måste vi reformera villkoren för utkomstskyddet för arbetslösa för att öka den aktiva jobbsökningen, fortsätter kanslichefen.

Stärkandet av arbetskraftens kompetens bör vara fortgående

Finlands ekonomiska modell baserar sig på högklassig kompetens. Tillgång på kunnig och högkvalitativ arbetskraft är en central faktor i upprätthållandet av den ekonomiska tillväxten och även med tanke på korrigerandet av den demografiska försörjningskvoten och finansieringen av välfärdsstaten.

I synen nämns som möjliga metoder för att nå målen bland annat ett arbetslivsorienterat fortgående lärande och en ökning av sådan utbildning som inte leder till någon examen.

Invandrare behövs allt mer på arbetsmarknaden

På grund av förändringarna i befolkningsstrukturen behöver Finland både arbetskraft som tillfälligt arbetar i landet och arbetskraft som bosätter sig här stadigvarande. Befolkningsmängden i Finland har redan under de senaste åren ökat på grund av invandringen, eftersom antalet födda i Finland minskat dramatiskt.

Finland konkurrerar om arbetskraft och internationella experter med resten av världen. Från utlandet behöver finländska företag i synnerhet sådan specialkompetens som inte finns i Finland.

Ett mål är att Finland ska kunna erbjuda en attraktiv miljö för de anställda vid företag som etablerar sig här och för deras familjer.

Som ett led i åtgärderna för att svara på behovet av arbetskraft bör Finland ha en aktiv och förutseende strategi och verksamhetsmodell för arbetskraftsinvandring. En konkret åtgärd i detta är åtgärdsprogrammet Talent Boost.

I ministeriets tjänstemannainlägg lyfts dessutom fram frågor som gäller bland annat det förändrade arbetet, jämställdhet i arbetslivet och arbetslivets spelregler.

Ytterligare upplysningar:

Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7400
Antti Neimala, avdelningschef, tfn 029 504 7039

 
Sivun alkuun