Hyppää sisältöön

Työministeri Lindström: Lisää mahdollisuuksia sopia työajasta työpaikoilla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2018 13.33
Tiedote

Hallitus esittää 27.9.2018 työaikalain kokonaisuudistusta, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain. Laissa luotaisiin työpaikoille runsaasti välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, joissa voidaan ottaa huomioon niin työnantajan kuin henkilöstönkin työaikatarpeet.

- Uudistus turvaa työntekijöiden työaikasuojelun, mutta samalla luodaan sijaa työntekijän ja työnantajan välisiin yhteisymmärrykseen perustuviin työaikaratkaisuihin. Joustot palvelevat myös työntekijöiden tarpeita sovittaa yhteen yksityiselämän ja työn vaatimukset, totesi työministeri Jari Lindström tiedotustilaisuudessa.

- Laissa huomioidaan myös teknologisen kehityksen suomat mahdollisuudet sekä tarve tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla kuitenkin edellytettäisiin työaikasuojelun toteutumista.

Sopimukseen perustuvaa työaikaa koskevat säännökset mahdollistaisivat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla. Työnantajan ja työntekijän mahdollisuuksia tehdä säännöllistä työaikaa koskeva sopimus lavennetaan. Niin ikään liukuvasta työajasta voitaisiin työpaikoilla sopia nykyistä väljemmin.

Laissa säädetään uudesta joustotyöaikaa koskevasta järjestelystä. Joustotyöaika soveltuu erityisesti asiantuntijatehtäviin, joissa työajan sijoittelua tärkeämpää ovat työn tavoitteet ja kokonaisaikataulu. Joustotyöaika voitaisiin ottaa käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella silloin, kun vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Myös joustotyössä säännöllisen työajan tulisi tasaantua 40 viikkotuntiin neljän kuukauden tasoittumisjaksolla, mutta työajan seuranta olisi kevyempää perustuen työntekijän palkanmaksukausittain toimittamiin viikoittaisiin tietoihin tehdyistä työtunneista ja viikkolevon toteutumisesta.

Säännökset työaikapankista

Työaikalakiin lisättäisiin työaikapankkia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä.

Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työaikapankkia koskeva säännös lisäisi työntekijän mahdollisuuksia kerryttää pidempiaikaisia vapaita ja sovittaa yhteen työn ja yksityiselämän tarpeita.

Laajojen sopimisoikeuksien vastapainona on lain laaja soveltamisala. Lakia sovellettaisiin työaikasuojelun tarpeessa oleviin työntekijöihin, virkamiehiin ja viranhaltijoihin. Soveltamisen ulkopuolelle jäisivät vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja sen myötä he voivat itse huolehtia työaikasuojelustaan.

Esityksessä on otettu huomioon EU:n työaikadirektiivin asettamat vaatimukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

 
Sivun alkuun