Valtioneuvoston asetus TEM/2022/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Osenius, Aluekehitysjohtaja p.+35 8295064937
Asia
Asetusehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (867/2021) 34 §:n 1 momentti, jossa säädetään Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen määrästä. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin Interreg-ohjelman kansallisen vastinrahoituksen määräksi enintään 70 prosenttia hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU:n rahoitusosuudesta valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa. Aikaisempaan momentin sanamuotoon nähden muutos olisi, että tuen määräksi säädettäisiin 70 prosentin sijaan enintään 70 prosenttia. Alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 4 §:n mukaan Interreg-ohjelmalla tarkoitetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia Euroopan unionin sisärajat ylittäviä yhteistyöohjelmia ja Interreg-ulkorajaohjelmilla tarkoitetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia Euroopan unionin ulkorajat ylittäviä yhteistyöohjelmia. Kansallisella vastinrahoituksella tarkoitetaan valtion talousarvioon otettua valtion rahoitusosuutta Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hankkeiden tukemiseksi. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.4.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotettu muutos on tarpeellinen, koska EU:n rahoitusosuuden, Interreg-ohjelman kansallisen vastinrahoituksen ja hankkeelle osoitetun muun rahoituksen tai hankkeen tuottamien tulojen enimmäismäärä yhteensä ei voisi ylittää 100 prosenttia hankkeen suomalaisten tuen saajien hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen rahoitussuunnitelmaan nähden suurempana esitetty rahoitus vähentäisi Interreg-ohjelman kansallisen vastinrahoituksen määrää. Kansallisen vastinrahoituksen enimmäismäärä vastaisi pääsääntöisesti ohjelmakauden 2014–2020 tasoa. Säännöksellä yhdenmukaistettaisiin kansallisen vastinrahoituksen enimmäismäärä kaikissa niissä Interreg-ohjelmissa, joihin Suomi osallistuu.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen