Valtioneuvoston päätös TEM/2023/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Nordi Offshore Wind Oy saisi suorittaa merialueen ja merenpohjan tutkimuksia suunnitteilla olevan uuden merituulivoimapuiston suunnitellulla alueella Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa kuvatulla tavalla. Tutkimusalue Hauki sijaitsee Selkämerellä Merikarvian edustalla. Tutkimustoimintaan voidaan ryhtyä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen vireilletulosta. Hakemus on tullut vireille 19.12.2022. Suostumus olisi voimassa 30.11.2025 asti. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen toteuttaja tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava tutkimuksissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään tutkimuksilla sellainen teknisesti, toiminnallisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen hankealue uudelle merituulivoimapuistolle, että Suomen talousvyöhykkeen nykyinen tai mahdollinen myöhempi taloudellinen hyödyntäminen tai muu käyttö tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.

Esitys

Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Nordi Offshore Wind Oy:lle suorittaa merituulivoimapuistohankkeeseen liittyviä merialueen ja merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa, hakemuksen täydennyksessä sekä hakijan antamassa selityksessä kuvatulla tavalla, kuitenkin siten muutettuna, että tutkimustoimintaan voidaan ryhtyä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen vireilletulosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen