Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp; EV 29/2024 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

EV 29/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +358 295 049 001

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi työrauhalainsäädäntöön tehtyjen muutosten sukupuolivaikutukset ja antaa arvioinnista selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2027 loppuun mennessä.

Esitys

Valtioneuvosto

1) esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 18 päivänä toukokuuta 2024, sekä

2) päättää merkitä eduskunnan lausuman pöytäkirjaan ja

ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.